Aktuálne otázky súvisiace s ochranou finančného spotrebiteľa

RP MPC Bratislava uskutočnilo v utorok 15. októbra 2019 odborno-metodický seminár pod názvom „Aktuálne otázky súvisiace s ochranou finančného spotrebiteľa“.

Vzdelávania sa zúčastnili pedagogickí zamestnanci zo základných a stredných škôl z rôznych krajov SR. Cieľom seminára, ktorý odborne viedli kvalifikovaní lektori z MF SR Ing. Pavol Matyasovszky a Ing. Jana Kardošová, bolo rozvíjanie odbornej pripravenosti pedagógov na implementáciu požiadaviek Národného štandardu finančnej gramotnosti verzie 1.2. do výchovnovzdelávacieho procesu na základných a stredných školách. Obsah seminára bol zameraný na problematiku ochrany finančného spotrebiteľa a riešenie vybraných problémov, aktuálne legislatívne zmeny v poskytovaní úverov a zmeny v štátnej podpore pre mladých  v oblasti hypoték, nové trendy na finančnom trhu (fintechy, virtuálne meny, finančné služby na diaľku). Po odznení pripravených tém účastníci diskutovali o možnostiach implementácie danej problematiky do výchovno-vzdelávacieho procesu  na školách.