Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


Jedinečnú celoslovenskú výtvarnú súťaž pre žiakov a učiteľov Život a dielo generála Milana Rastislava Štefánika vyhlásilo RP MPC Bratislava. Výtvarná súťaž bola pripomenutím stého výročia úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika. Do súťaže sa zapojili žiaci základných škôl, stredných škôl, základných umeleckých škôl aj pedagógovia. Spolu bolo vystavených 195 výtvarných prác. Žiaci sa pod vedením skúsených pedagógov zamerali najmä na tvorbu portrétov a na významné udalosti zo života generála Milana Rastislava Štefánika. 

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) v školskom roku 2019/2020 realizuje vo všetkých regionálnych a detašovaných pracoviskách odborné semináre pre vedúcich pedagogických zamestnancov (VPZ) a vedúcich odborných zamestnancov (VOZ), ktoré sú tematicky zamerané na uplatňovanie zákona č. 138/2019 Z. z. 

Prvej série seminárov sa zúčastnilo 915 VPZ a VOZ. Obsahom seminárov bolo oboznámenie sa a diskusia o zmenách, ktoré sa týkajú:

Publikácia - Plán profesijného rozvoja podľa novej legislatívy

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) ako vzdelávacia inštitúcia zriadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytuje kontinuálne vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov (PZ) a odborných zamestnancov (OZ) škôl a školských zariadení v SR a zabezpečuje a realizuje pre týchto zamestnancov atestačný proces v rámci svojich troch regionálnych a šiestich detašovaných pracovísk.

Teší nás, že aj v tomto školskom roku sme boli Vaším partnerom pri zabezpečovaní a realizácii ročného plánu kontinuálneho vzdelávania. Vážime si aj Vaše podnety, ktoré skvalitňujú našu prácu a posúvajú ju smerom k naplneniu požiadaviek Vašich škôl a školských zariadení.

Na záver školského roka 2018/19 by sme sa Vám a Vašim zamestnancom radi poďakovali za záujem a prejavenú dôveru, ktorú ste MPC v uplynulom období prejavili...

Tretí deň konferencie otvorila so svojou prednáškou Dr. Kristen Weatherby – výskumná pracovníčka pre oblasti vzdelávacích technológií a medzinárodnej vzdelávacej politiky pre učiteľov. Zavŕšila tak trojicu mimoriadne pútavých vystúpení hlavných rečníkov, o čom svedčí i veľký záujem učiteľov o sprístupnenie ich prezentácií.

Nasledoval posledný blok odborných vstupov, v ktorých sa učitelia venovali jednotlivým témam formou panelových diskusií a  workshopov. Panovala všeobecne pozitívna a priateľská atmosféra. Učitelia ukázali svojou aktívnou účasťou, že vítajú odborné podujatie tohto formátu a napriek mnohým aktivitám, ktoré sprevádzajú koniec školského roka,  pracovali so záujmom...