Diskusný seminár o profesijnom rozvoji pedagogických a odborných zamestnancov

Detašované pracovisko MPC v Trenčíne realizovalo pre vedúcich pedagogických zamestnancov diskusný seminár zameraný na problematiku legislatívnych zmien v oblasti profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov. Program seminára bol venovaný tvorbe plánu profesijného rozvoja, ročným plánom vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov, aktualizačnému vzdelávaniu a  ponuke vzdelávacích programov a podujatí MPC v súlade s požiadavkami regiónu.

Lektorka RNDr. Mária Rychnavská, PhD., riaditeľka odboru pre pedagogické činnosti Metodicko-pedagogického centra Bratislava, v úvode prezentovala zmenu filozofie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov podľa novej legislatívy. Následne sa účastníci v rámci odbornej diskusie venovali východiskám tvorby plánu profesijného rozvoja vo väzbe na interné dokumenty školy a konkrétne potreby škôl a školských zariadení a ďalším témam, ktoré s tým súvisia.

Seminára sa zúčastnilo viac ako 50 vedúcich zamestnancov, ktorí v spätnej väzbe vyjadrili spokojnosť s aktuálnym tematickým zameraním diskusie, ocenili profesionálny prístup lektorky a poďakovali za podporné materiály k danej problematike. Prítomní vyjadrili záujem o ďalšie odborné stretnutia na aktuálne témy.