Metodický deň v Prešove

Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, regionálne pracovisko Prešov v spolupráci s Mestským úradom v Prešove, odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu zorganizovalo dňa 17. 4. 2019 metodický deň pod názvom V reálnom svete sú najchytrejší ľudia tí, ktorí robia chyby a učia sa. V škole sú najchytrejší tí, ktorí chyby nerobia. (Róbert Kiyosaki).

Hlavným cieľom bolo zvýšiť profesijné kompetencie učiteľov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. Metodického dňa sa zúčastnilo vyše päťsto pedagógov, vychovávateľov, ktorí sa zoznámili s novými edukačnými postupmi, ako aj s inovatívnymi vzdelávacími metódami, ktoré je možné využívať v modernom spôsobe vyučovania.

Témy, ktoré odzneli počas metodického dňa si zvolili samotní pedagógovia a lektori ich spracovávali prostredníctvom zážitkových a inscenačných metód. Priestor na prezentáciu dostali aj učitelia, ktorí vykonali atestačnú skúšku a svojimi atestačnými prácami v sekcii technika a geografia nielen spestrili priebeh vzdelávania, ale stali sa inšpiráciou pre ich pedagogickú prácu. Lektormi metodického dňa okrem učiteľov kontinuálneho vzdelávania MPC boli aj vysokoškolskí a stredoškolskí učitelia.

Účastníci metodického dňa ocenili vysokú odbornosť, ľudskosť, empatický a akceptujúci prístup prednášajúcich.

Spracovala : PhDr. J. Verbovská