INOVATÍVNE METÓDY VO VÝCHOVE V CDR – Centrum pre rodinu a dieťa (predtým Detské domovy)

V spolupráci s Krajskou pobočkou Fóra riaditeľov a zamestnancov centier pre deti a rodiny Slovenskej republiky, krajskou pobočkou banskobystrického kraja a RP MPC v Banskej Bystrici sa dňa 26.4.2019 uskutočnil prvý odborný seminár pre vychovávateľov CDR z plánovaného cyklu odborných seminárov zameraných na problematiku práce s deťmi v starostlivosti CDR.

Na realizácii odborného seminára spolupracovali lektori: Mgr. Zuzana Krahulcová, Ing. Igor Kabzan a Mgr. Gabriela Zábušková.

Lektorka Mgr. Krahulcová sa zamerala na výmenu odborných pedagogických skúseností vychovávateľov CDR.

Lektor Ing. Kabzan v praktickej časti odborného seminára prezentoval techniku práce koláže s farebnými pieskami v kontexte výtvarnej a pracovnej výchovy, kde je autorom patentu farebných pieskov a práce s farebnými pieskami v kontexte rozvíjania vlastnej tvorivosti detí. Prítomní mali možnosť prezentovanú techniku prakticky si vyskúšať a overiť si, že každé dieťa na rôznej úrovni praktických zručností sa vie realizovať za pomoci danej techniky.

Lektorka Mgr. Zábušková orientovala prácu účastníkov na tematiku práce s malými sociálnymi skupinami v kontexte procesov sociálneho učenia, kooperatívneho učenia a rozvíjania pozitívneho vodcovstva a zodpovednosti, teda zámerného prenášania riadenia a disciplíny detí na skupinu a zo skupiny na jednotlivcov vo vekovo zmiešaných skupinách.

Účastníci vyjadrili svoju spokojnosť s teoretickou aj praktickou náplňou jednotlivých častí odborného seminára a ocenili možnosť vlastnej aktívnej účasti ako aj možnosť prenesenia získaných poznatkov a skúseností do vlastnej odbornej pedagogickej praxe.