Mandy - učenie komunikácie

Učenie komunikácie u detí s poruchami autistického spektra

Ďalšie viac ako trojhodinové stretnutie z cyklu odborných seminárov zameraných na deti s autizmom pod názvom Učenie komunikácie u detí s poruchami autistického spektra prinieslo opäť niečo nové a nepoznané v bežnej výchovnej a edukačnej praxi. Seminár sa uskutočnil dňa 16. apríla 2019 v popoludňajších hodinách na regionálnom pracovisku MPC v Prešove. Téma Využitie ABA, jej princípov a metód pri výchove a vzdelávaní detí s poruchou autistického spektra zaujala 28 účastníkov z radov rodičov detí s poruchami autistického spektra, terapeutov, psychológov a učiteľov. Odborný seminár bol organizovaný pod gesciou Občianskeho združenia DAMI a Občianskeho združenia Srdce autizmu v spolupráci s MPC RP Prešov.

Uskutočnený seminár bol už druhým v poradí z cyklu seminárov o využití aplikovanej behaviorálnej analýzy v edukácií detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý sa zameriava na rozvoj komunikácie u dieťaťa v ranom veku, s dôrazom na učenie mandov, vytváranie a zachytenie motivácie pre učenie, učenie posunkov u nevokálnych detí, vytváranie plánu učenia mandov a prechod od posunkov k vokálnej reči.

Známe lektorky Mgr. Ivana Trellová, BCBA, certifikovaná behaviorálna analytička, a PaedDr. Lucia Mikurčíková, PhD., BCBA, predstavili svoje skúsenosti na základe teoretických východísk pre využitie aplikovanej behaviorálnej analýzy (ABA) a princípov a metód pri vzdelávaní detí s PAS a inými vývinovými poruchami a prezentovali na praktických príkladoch postupy práce s dieťaťom s poruchami autistického spektra v konkrétnych situáciách.  

Nás veľmi teší, že účastníci sa k prezentovanej téme aktívne vyjadrovali, zapájali sa svojimi otázkami a skúsenosťami do diskusie, reagovali na konkrétne situácie, prinášali osobný pohľad na riešenie vzniknutých okolností vo výchovnej praxi.

Všetci zhodne ocenili možnosť zlepšiť svoje výchovné a edukačné kompetencie v oblasti voľby a využívania vhodných a osvedčených postupov a stratégií pri práci s deťmi s poruchami autistického spektra. Preto poďakovanie patrí všetkým účastníkom seminára ale predovšetkým erudovaným a vnímavým lektorkám.