Experimenty na hodinách fyziky v Trenčíne

Takmer 40 učiteľov fyziky základných a stredných škôl Trenčianskeho kraja so záujmom sledovalo možnosti využívania fyzikálneho experimentu na hodinách fyziky, ktoré prezentoval Jozef Beňuška,  držiteľ ocenia Európskej fyzikálnej spoločnosti za celoživotné dielo (2017).

Odborný seminár, realizovaný MPC v učebni Súkromného gymnázia FUTURUM, bol zameraný na didaktické aspekty využívania fyzikálneho experimentu a jeho prínosy vo výchovno-vzdelávacom procese. V centre pozornosti bolo aktívne zapojenie žiakov, rozvoj myslenia, poznávania, prijímania podnetov a faktov a vyvodzovanie súvislostí a zákonitostí o reálnych javoch.  

V rámci odborného seminára sa rozpútala živá diskusia o význame správne riadených žiackych pokusov pre rozvoj vedomosti a zručnosti žiakov, ale i o podmienkach škôl na ich prípravu a realizáciu. Prítomní pozitívne ocenili prínos seminára.