IKT v predprimárnom vzdelávaní (odborný seminár)

Po úspešných aprílových odborných seminároch zameraných na využívanie IKT vo vyučovacom procese Detašované pracovisko MPC v Trnave dňa 2.5.2019 zorganizovalo ďalšie 2 podujatia. Jedno bolo určené pre učiteľov primárneho vzdelávania a druhé pre učiteľov predprimárneho vzdelávania.

Lektorkou seminára bola PaedDr. Veronika Gabaľová, PhD. ktorá stručne zhrnula prínosy a pravidlá využívania IKT vo výučbe. Ďalej predstavila prostredie Hot potatoes v piatich funkcionalitách, možnosti prípravy úloh pre žiakov a spôsob kombinovania jednotlivých funkcionalít pri zostavovaní didaktických úloh. Následne si účastníčky na základe inštrukcií lektorky skúsili vytvoriť vlastné interaktívne úlohy.

Počas činnosti spontánne prebiehala  neformálna diskusia o skúsenostiach učiteliek s edukačnými softvérmi vo vlastnej praxi.

 

V Trnave 02.05.2019                                                                    

                                                                                                         PaedDr. Silvia Mináriková, PhD.