Portfólio ako prostriedok profesijného rozvoja učiteľa (odborný seminár)

Aktuálnej téme portfólia ako prostriedku profesijného rozvoja učiteľa sme sa venovali na odbornom seminári 13.11.2019 v detašovanom pracovisku MPC v Nitre. Kolektorát spoločne viedli PaedDr. Eva Pupíková a PaedDr. Štefan Dragúň. V štruktúre stratégie Viem o učiteľskom portfóliu - Chcem vedieť – Dozvedel som sa s účastníkmi semináru lektori teoreticky analyzovali a interaktívne, prakticky porovnávali už osvojené vedomosti s novými poznatkami.

V diskusiách boli sprítomnené termíny dokladové portfólio, profesijné portfólio, rozvojové portfólio, rozdiel vo vnímaní portfólia ako procesu jeho tvorby alebo portfólia ako produktu. Pracovná skupina prítomných, ktorá sa prirodzene z účastníkov vytvorila pod vedením skúsených lektorov, definovala možnosti praktického využitia portfólia vo väzbe na profesijný štandard učiteľa  pri postupe do vyššieho kariérneho stupňa, pri možnom prezentovaní portfólia pred svojím budúcim zamestnávateľom pri prijímacom pohovore do zamestnania. Možnosti portfólia boli prezentované i vo väzbe na dimenzie plánovať a projektovať vyučovanie, realizovať vyučovanie, hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka, dieťaťa.

V reflexiách účastníkov zazneli slová o naplnení očakávaní o informáciách poskytnutých na seminári, o spôsobe tvorby a využití portfólia v profesijnom rozvoji učiteľa. Potleskom ukončené stretnutie nás nesmierne potešilo a motivovalo k príprave ďalších vzdelávacích podujatí.

 

Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia!