Poďakovanie za spoluprácu v šk. roku 2018/2019

Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava

 

Bratislava 27. júna 2019

 

Vážené pani riaditeľky, vážení páni riaditelia škôl a školských zariadení,

 

            Metodicko-pedagogické centrum (MPC) ako vzdelávacia inštitúcia zriadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytuje kontinuálne vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov (PZ) a odborných zamestnancov (OZ) škôl a školských zariadení v SR a zabezpečuje a realizuje pre týchto zamestnancov atestačný proces v rámci svojich troch regionálnych a šiestich detašovaných pracovísk.

            Teší nás, že aj v tomto školskom roku sme boli Vaším partnerom pri zabezpečovaní a realizácii ročného plánu kontinuálneho vzdelávania. Vážime si aj Vaše podnety, ktoré skvalitňujú našu prácu a posúvajú ju smerom k naplneniu požiadaviek Vašich škôl a školských zariadení.

            Na záver školského roka 2018/19 by sme sa Vám a Vašim zamestnancom radi poďakovali za záujem a prejavenú dôveru, ktorú ste MPC v uplynulom období prejavili.

            MPC má záujem aj naďalej poskytovať a zlepšovať svoje služby. Nový školský rok 2019/2020 prinesie legislatívne zmeny v oblasti profesijného rozvoja PZ a OZ. Od 1. septembra 2019 nadobudne účinnosť zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V tejto súvislosti pripravuje MPC nové programy v rámci jednotlivých druhov vzdelávaní a zároveň Vám ponúka spoluprácu a odborno-metodickú pomoc v oblasti profesijného rozvoja v programoch podľa nových legislatívnych podmienok, ktorých odbornými garantmi sa stanete Vy alebo Vaši kolegovia.

            V priebehu septembra 2019 pre Vás plánujeme realizovať informačné semináre zamerané na zmeny v oblasti profesijného rozvoja PZ a OZ a atestačného konania v súvislosti s ich zapracovaním do procesov riadenia škôl a školských zariadení. Na prvý polrok šk. roka 2019/2020 pripravujeme vzdelávacie podujatia, v rámci ktorých chceme vytvoriť priestor na diskusiu, výmenu skúseností, podporu pri uplatňovaní zmien v oblasti personálneho riadenia v rámci tvorby plánu profesijného rozvoja a z neho vyplývajúceho ročného plánu vzdelávania PZ a OZ, ako aj profesijného/atestačného portfólia.

            S účinnosťou nového zákona doplníme ponuku MPC o adaptačné vzdelávanie pre začínajúcich PZ a OZ a postupne o nové vzdelávacie programy v zmysle priorít MŠVVaŠ SR, ako aj Vašich potrieb a požiadaviek.

            Na našej webovej stránke sme vytvorili priestor https://mpc-edu.sk/legislativne-zmeny-otazky, kam môžete posielať Vaše otázky, ktoré Vám na spoločných pracovných stretnutiach radi zodpovieme. Presné termíny konania informačných seminárov budú zverejnené na našom webovom sídle https://mpc-edu.sk/ v dostatočnom predstihu.

            Na podporu inovácií vo vzdelávaní budeme aj naďalej reagovať ponukou odborných seminárov, metodických dní, konferencií a publikačnou činnosťou s dôrazom na prezentáciu osvedčených pedagogických a odborných skúseností a metodických inšpirácií.

 

            So želaním príjemného leta

 

Kolektív MPC           

Prílohy: