Finále projektovej spolupráce Challenging Extremism – Vzdorujeme extrémizmu

V dňoch 24. – 25. 06. 2019 sa uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov troch krajín participujúcich na projekte Vzdorujeme extrémizmu v Norimbergu (Nemecko) v rámci programu Erasmus+.

Cieľom pracovného stretnutia bolo zhodnotiť trojročnú projektovú spoluprácu a navrhnúť možnosti novej spolupráce.

Prvý deň zástupcovia krajín Nemecka, Walesu a Slovenska prezentovali výstupy a výsledky projektu vrátane identifikovania národných špecifík a zistenia z hodnotenia realizovaných vyučovacích hodín vo vybraných základných školách. Po prezentačnej časti projektoví manažéri s učiteľmi vzájomne diskutovali o špecifikách jednotlivých zistení. Overené vyučovacie hodiny sú zverejnené na webovej stránke MPC, link: https://mpc-edu.sk/sites/default/files/projekty/erasmus/extremism/FINAL_Vzdorujeme_extremizmu_PDF.zip. Druhý deň bol venovaný manažérskym činnostiam. Projektoví manažéri pripravovali záverečnú správu, konkretizovali diseminačné aktivity a možnosti ďalšej spolupráce.

Udržateľnosť projektu bude zabezpečovaná formou odborných seminárov, na ktorých budú interaktívne prezentované ukážky vyučovacích hodín.

Prílohy: