Tretí deň medzinárodnej konferencie Európsky učiteľ 21. storočia

Tretí deň konferencie otvorila so svojou prednáškou Dr. Kristen Weatherby – výskumná pracovníčka pre oblasti vzdelávacích technológií a medzinárodnej vzdelávacej politiky pre učiteľov. Zavŕšila tak trojicu mimoriadne pútavých vystúpení hlavných rečníkov, o čom svedčí i veľký záujem učiteľov o sprístupnenie ich prezentácií.

Nasledoval posledný blok odborných vstupov, v ktorých sa učitelia venovali jednotlivým témam formou panelových diskusií a  workshopov. Panovala všeobecne pozitívna a priateľská atmosféra. Učitelia ukázali svojou aktívnou účasťou, že vítajú odborné podujatie tohto formátu a napriek mnohým aktivitám, ktoré sprevádzajú koniec školského roka,  pracovali so záujmom a entuziazmom po celé tri dni. Počas prestávok určených na krátke osvieženie pri šálke kávy či drobnom občerstvení, nás sami spontánne oslovovali, aby nám vyjadrili spokojnosť s priebehom konferencie, výberom tém a vnímali svoju účasť ako jedinečnú možnosť obohatiť a rozšíriť si svoje obzory o nové inovatívne postupy, ktoré majú záujem implementovať do svojej praxe.

Za Metodicko-pedagogické centrum ako organizátora medzinárodnej konferencie vystúpila Mgr. Andrea Pálková – generálna riaditeľka MPC. Poďakovala MŠVVŠ za ponúknutú príležitosť usporiadať podujatie a všetkým, ktorí prispeli svojim dielom k úspešnej realizácii tohto ambiciózneho projektu. Riaditeľka sekcie profesijného rozvoja MPC PaedDr. Darina Výbohová, PhD. zhrnula závery, ktoré vyplynuli zo vzájomnej spolupráce vyše tristo slovenských učiteľov pod vedením odborníkov z organizácií OECD a Teach for All a poukázala na oblasti, v ktorých vidí prínos pre naše slovenské prostredie.

Za OECD krátko vystúpil p. Henry Pearson, aby poďakoval zahraničným rečníkom a zástupcom organizácie Teach for All, ktorí odovzdaním svojich skúseností a expertízou pridali na hodnote podujatia a v neposlednom rade i Metodicko-pedagogickému centru za excelentnú spoluprácu počas koordinácie projektu.

Záverečný slávnostný príhovor patril hlavnej hostiteľke medzinárodnej konferencie Európsky učiteľ 21. storočia -  ministerke školstva, vedy, výskumu a športu SR JUDr. Mgr. Martine Lubyovej, PhD.