DISKUSNÉ SEMINÁRE V KOŠICIACH A PREŠOVE

V dňoch 8., 9. a 10. októbra 2019 sa uskutočnili tri diskusné semináre pre vedúcich pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,  ktoré zorganizovalo regionálne pracovisko MPC v Prešove a  detašované pracovisko MPC v Košiciach pod gesciou generálneho riaditeľstva Metodicko-pedagogického centra v Bratislave.

Cieľom diskusných seminárov bolo oboznámiť riaditeľov škôl a školských zariadení Košického kraja a Prešovského kraja o zásadných legislatívnych zmenách týkajúcich sa  profesijného rozvoja pedagogických  zamestnancov a odborných zamestnancov v intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

Lektorka seminárov v Košiciach i Prešove RNDr. Mária Rychnavská, PhD., riaditeľka odboru pre pedagogické činnosti Metodicko-pedagogického centra Bratislava, prezentovala zúčastneným vedúcim zamestnancom zmenu filozofie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov podľa novej legislatívy.

Obsahovo bolo podujatie zamerané na tvorbu plánu profesijného rozvoja a jeho nadväznosť na koncepciu rozvoja školy a školského zariadenia, ale aj na kreovanie ročného plánu vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, druhy vzdelávania podľa zákona č. 138/2019 Z. z. a na ponuku programov vzdelávania na školský rok 2019/2020. V rámci tvorby plánu profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov bola zdôraznená najmä potreba analyzovať zásadné interné dokumenty školy a školského zariadenia.

Na diskusných seminároch na východe Slovenska sa zúčastnilo viac ako 200 riaditeľov/zástupcov riaditeľa škôl a školských zariadení, ktorí prejavili spokojnosť s aktuálnym tematickým zameraním podujatia a vyjadrili naplnenie vlastných očakávaní vďaka skĺbeniu fundovaného prístupu lektorky, jasnej deskripcie a analýzy zásadných momentov a v neposlednom rade pozitívnej pracovnej atmosféry. 

Významnou spätnou väzbou pre Metodicko-pedagogické centrum bolo aj ocenenie prezentovaných možností spolupráce MPC so školami a školskými zariadeniami.