Učitelia v Trenčíne sa zaoberali aktuálnymi otázkami o ochrane finančného spotrebiteľa

Metodicko-pedagogické centrum v Trenčíne 2. októbra 2019 uskutočnilo v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky odborno-metodický seminár na tému Aktuálne otázky súvisiace s ochranou finančného spotrebiteľa. Seminár bol určený pre učiteľov základných a stredných škôl.

Seminár bol zameraný na podporu odbornej pripravenosti učiteľov pri implementácií Národného štandardu finančnej gramotnosti 1.2 do výchovno-vzdelávacieho procesu. Skúsení  lektori z MF SR Ing. Pavol Matyasovszky a Ing. Jana Kardošová, ktorí seminár odborne pripravili aj realizovali, sa zamerali na ochranu finančného spotrebiteľa a riešenie s tým súvisiacich problémov. Samostatne sa venovali problematike úverov a zadlženosti občanov a tiež novým trendom a inováciám v sektore finančných služieb, ktoré prinášajú pre spotrebiteľov mnohé výhody, ale i riziká.

Seminára sa zúčastnilo takmer 30 koordinátorov finančnej gramotnosti, učiteľov občianskej náuky, etickej výchovy, ekonomických odborných predmetov, matematiky a ďalších predmetov. Účastníci s lektormi k daným témam živo diskutovali. V závere sa spoločne zaoberali možnosťami implementácie danej problematiky do výchovno-vzdelávacieho procesu na školách.

Lektori poskytli účastníkom materiály k téme odborného seminára. V spätnej väzbe učitelia vyjadrili spokojnosť s obsahom a odborným vedením seminára a prejavili záujem o ďalšie témy súvisiace s naplnením štandardu finančnej gramotnosti.