Uvažujú žiaci ekonomicky o vlastnej kariére?

DP MPC v Trenčíne pripravilo pre učiteľov odborný seminár Uvažujme ekonomicky o vlastnej kariére, venovaný problematike profesijnej orientácie žiakov a výberu vhodného povolania po skončení školy. Účastníci seminára sa oboznámili sa aktuálnymi informáciami z oblasti zamestnanosti absolventov, venovali sa problematike nezamestnanosti a nedostatku zamestnancov určitých profesií na Slovensku a tiež informáciám o vývoji trhu práce a perspektívach uplatniteľnosti absolventov škôl v meniacom sa svete.

Cieľom seminára, realizovaného v spolupráci s JA Slovensko, bolo podporiť učiteľov odborných predmetov v aktivitách zameraných na poradenstvo žiakom v otázkach súvisiacich s prípravou na povolanie, s využitím svojej odbornosti pri voľbe zamestnania, so zabezpečením vlastnej existencie po skončení školy i pri rozhodovaní sa medzi rolou zamestnanca a podnikateľa.

Skúsený lektor Martin Menšík, marketingový manažér portálu Profesia.sk, zaujal prítomných nielen mnohými faktami, vtipnými vecnými poznámkami, ale i dobrými radami a odporúčaniami pre budúcich absolventov. Zdôraznil napríklad význam neformálneho vzdelávania, aktívneho prístupu mladých k sebarozvoju, ale tiež pružného reagovania na požiadavky trhu práce.