Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie (odborný seminár)

Dňa 6. februára 2020 zorganizovalo Detašované pracovisko MPC v Trnave odborný seminár Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení Trnavského kraja.

Cieľom seminára bolo informovať zamestnancov škôl a školských zariadení o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji PZ a OZ a v oblasti atestačného procesu.

V úvode seminára zástupkyňa DP MPC v Trnave Mgr. Adriana Lančaričová informovala prítomných o potrebe aktualizácie údajov v profiloch PZ a OZ na webovej stránke MPC. Obsah seminára bol rozdelený na tri časti, venované profesijným štandardom, portfóliám a atestáciám. V prvej časti seminára Mgr. Beata Juráková poskytla informácie o legislatívnych východiskách uplatňovania profesijných štandardov v praxi, ich význame, štruktúre a gradácii. Účastníci pracovali s profesijnými štandardami pre jednotlivé kategórie a podkategórie PZ a OZ. V druhej časti seminára sa PaedDr. Silvia Mináriková, PhD. venovala procesu tvorby portfólií, možným produktom a kritériám preukazovania jednotlivých kompetencií. V tretej časti Mgr. Adriana Lančaričová prítomných PZ a OZ informovala o procese atestačného konania po novom (na základe oprávnenia na organizovanie atestácií č. 1/2019 - AT, ktoré bolo MPC vydané MŠVVaŠ SR dňa 26. 11. 2019), ako aj o ponuke vzdelávacích podujatí organizovaných MPC.

Súčasťou seminára bola zaujímavá diskusia k prezentovaným témam. Účastníci prejavili veľkú spokojnosť s erudovanými odpoveďami lektoriek na ich otázky, ktoré im pomôžu pri realizácii profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v súlade s profesijnými štandardami a ich využitím vo väzbe na tvorbu atestačného portfólia. Seminára sa zúčastnilo 58 pedagogických a odborných zamestnancov z celého Slovenska.

V Trnave 06.02.2020