Tvorba maturitných zadaní v predmete slovenský jazyk a literatúra

V MPC RP Prešov 19.2.2020 vo veľkej aule sa 48 účastníkov pod vedením lektorky Mgr. Dagmar Čtvrtníčkovej aktívne zúčastnilo tvorivej dielne na tému Tvorba maturitných zadaní v predmete slovenský jazyk a literatúra. Prítomní na základe analýzy náhodne vybraných maturitných zadaní zovšeobecnili ich nedostatky a zistili nesúlad ich obsahu s legislatívou, zameranie zadaní najmä na memorovanie teórie alebo pseudoanalýzy založenej taktiež na naučenom, absenciu úloh na analýzu textu (v jazykovej aj v literárnej časti maturitného zadania), predimenzovanie obsahu úloh, ich nelogickosť, absenciu podpory argumentácie žiaka a jeho dialógu s členmi maturitnej komisie ap. Na tomto základe konštatovali potrebu revízie aktuálnych maturitných zadaní a ich úpravu, resp. nové vypracovanie tak, aby rešpektovali nielen legislatívu a ŠkVP/ŠVP, ale aj potreby a schopnosti žiakov, profil absolventa ap. Účastníci sa v prvej časti tvorivých dielní zhodli na spoločnej štruktúre maturitných zadaní, na podstate obsahu zadaní v jazykovej a literárnej zložke smerom k analytickej a argumentačnej činnosti žiaka súvisiacej s predovšetkým s konkrétnym textom, v druhej časti pripravili podklady pre banku maturitných zadaní.

 

Spracovala: Mgr. Dagmar Čtvrtníčková