Projektové vyučovanie na hodinách prírodovedných predmetov (odborný seminár)

Dňa 18.02.2020 sa v čase od 8:30 do 14:45 hod. v priestoroch RP MPC v Prešove uskutočnil odborný seminár zameraný na prípravu projektového vyučovania na hodinách prírodovedných predmetov v podmienkach základnej a strednej školy. Cieľom seminára bolo prezentovať možnosti aplikácie projektového vyučovania v rámci prírodovedných predmetov. Účastníkom seminára bola prezentovaná problematika teoretických východísk projektového vyučovania, námety na štruktúru projektu a zásady tvorby projektu, odporúčania k príprave a realizácii projektu, ako aj odporúčania k hodnoteniu a prípadnej klasifikácii projektu. V závere seminára účastníci navrhovali vlastný plán projektu, ktorý pred kolegami prezentovali.

Celkový priebeh odborného podujatia hodnotili účastníci pozitívne. Získané poznatky a skúsenosti môžu aplikovať vo svojej pedagogickej praxi. Účastníci kladne hodnotili možnú vzájomnú spoluprácu i výmenu skúseností z pedagogickej praxe.

Uvedené podujatie prebehlo podľa plánu, v súlade s organizáciou seminára a pozvánkou.

V  Prešove, 18.02.2020                                                                                                           

Zhodnotenie napísala: RNDr. Erika Fryková