Zistenia medzinárodnej štúdie OECD PISA 2018 v kontexte plánovania profesijného rozvoja

Na pracovisku MPC v Trenčíne sa učitelia základných a stredných škôl zaoberali problematikou medzinárodných meraní OECD PISA, ktoré dlhodobo pútajú pozornosť odbornej i laickej verejnosti. Cieľom odborného seminára bolo hľadať možnosti podpory odbornej prípravy učiteľov v rámci aktualizačného vzdelávania v oblasti plánovania a projektovania výučby s využitím aktuálnych zistení PISA.

Prítomní učitelia aktívne pracovali v skupinách, ktoré riešili otázky obsahu medzinárodných meraní, dôvodov, ktoré môžu ovplyvňovať  úspešnosť  žiakov v meraniach, možných riešení, ktoré by prispeli k zlepšeniu výsledkov meraní a tiež možností diagnostiky za účelom získania spätnej väzby v rôznych aspektoch vzdelávanie školy. Výsledky práce skupín, v nadväznosti na  úvod seminára o rôznych uhloch pohľadu na výsledky PISA, tvorili východisko pre hľadanie námetov na riešenie situácie a zakomponovanie problematiky do obsahu aktualizačného vzdelávania.

Účastníci vzdelávanie vyjadrili spokojnosť s obsahom, priebehom i závermi odborného seminára.