Diskusný seminár v Bratislave

Dňa 29.10.2019 uskutočnilo regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Bratislave s podporou Bratislavského samosprávneho kraja diskusný seminár, ktorého cieľom bolo informovať o legislatívnych zmenách týkajúcich sa profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a o možnostiach poskytovania služby školám a školským zariadeniam v uvedenej oblasti. Lektorkou seminára bola RNDr. Mária Rychnavská, PhD. Tematicky bolo podujatie zamerané na tvorbu plánu profesijného rozvoja, ročný plán vzdelávania pedagogických zamestnancov  a odborných zamestnancov, aktualizačné vzdelávanie, na ponuku vzdelávacích programov pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Pozornosť sme sústredili na východiská  tvorby plánu profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a  na základe  analýzy konkrétnych interných dokumentov školy a školského zariadenia sme demonštrovali potrebu profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov .

Na podujatí sa zúčastnilo 56 pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí v závere vysoko ocenili profesionálny prístup lektorky po obsahovej stránke i z hľadiska uplatnenia metodických postupov pri sprístupňovaní informácií. Na margo podujatia sa jedna z účastníčok vyjadrila nasledovne:

„Chcela by som vyjadriť poďakovanie regionálnemu pracovisku MPC Bratislava za možnosť absolvovať diskusný seminár Profesijný rozvoj PZ a OZ. Profesionalita prednášajúcej, prezentácia, materiály, ktoré sme dostali, zaujímavá diskusia aj konkrétne návody na prácu v kontexte legislatívnych zmien - to všetko potrebujú vedúci zamestnanci v školách a školských zariadeniach, aby si mohli vymeniť skúsenosti, diskutovať o nich, aby bezpečne zvládli náročný proces zmien v tomto období.“

Očakávania účastníkov boli naplnené.