PROFESIJNÉ ŠTANDARDY – PORTFÓLIO - ATESTÁCIE (odborný seminár)

Dňa 20.02.2020 sa v čase od 9:00 do 14:15 hod. v priestoroch RP MPC v Prešove uskutočnil odborný seminár venovaný profesijným štandardom, portfóliu a atestácii v nadväznosti na aktuálne platnú legislatívu. Cieľom seminára bolo v súlade so zákonom č. 138/2019 prezentovať základné informácie o tvorbe portfólia a možnostiach profesijného rozvoja učiteľov základných a stredných škôl. Východiskom pre naplnenie tohto cieľa bola prezentácia štruktúry profesijných štandardov príslušných podkategórií PZ. Okrem prezentácie predmetných tém súčasťou seminára boli aktivity, v rámci ktorých účastníci pracovali s profesijným štandardom.

Celkový priebeh odborného seminára hodnotili účastníci pozitívne. Získané poznatky a skúsenosti môžu využiť pri plánovaní a realizácii svojho profesijného rozvoja a tiež oboznámiť s nimi svojich kolegov. Účastníci kladne hodnotili vzájomnú výmenu skúseností z pedagogickej praxe.

 

Uvedené podujatie prebehlo podľa plánu, v súlade s organizáciou seminára a pozvánkou.

 

V  Prešove, 20.02.2020

                                                                                                                     

Zhodnotenie napísala: RNDr. Erika Fryková