Ing. Miroslava Jakubeková

autor/garant

UID: 
Ing. Miroslava Jakubeková
Priezvisko: 
Jakubeková
Autori: 

Ing. Miroslava Jakubeková

Publikácia reaguje na poslanie školy v oblasti prípravy žiakov na celé obdobie profesijnej kariéry a potrebu formovať u žiakov také kompetencie, ktoré budú potrebovať pre svoje povolania, pre profesijný rast a uplatnenie počas svojho produktívneho života. Poukazuje na jednoduché možnosti rozvoja podnikateľských kompetencií na základe poznania podnikateľského prostredia, motivácie k podnikaniu, rozvoja podnikateľského myslenia a uplatňovania poznatkov pri riešení konkrétnych úloh.

Autori: 

M. Jakubeková, M. Havrlentová, K. Lučeničová

Učebný zdroj je určený učiteľom základných a stredných škôl, ktorí si chcú prehĺbiť a rozšíriť základné poznatky z oblasti štatistiky, matematickej a štatistickej gramotnosti, tvorenia testových úloh a didaktického testu pre vzdelávacie oblasti rozvíjajúce matematickú a štatistickú gramotnosť.

Autori: 

M. Jakubeková, J. Kapusta, M. Drlík

Cieľom učebného zdroja k akreditovanému vzdelávaciemu programu je poukázať na formy elektronického vzdelávania v čase, keď PC a internet už majú nezastupiteľnú úlohu v školskom prostredí. Moodle ako softvérový balík spĺňa podmienky takéhoto vzdelávania, navyše ide o voľne dostupnú aplikáciu, ktorá spĺňa podmienky uceleného systému od informácií, študijných materiálov, testov a spätnej väzby.

Učebný zdroj k akreditovanému vzdelávaciemu programu prístupnou formou predstavuje prezentácie nielen v elektronickej podobe, ale aj v širšom kontexte ako nástroj odovzdávania informácií a poznatkov pre potreby vzdelávania. Autori okrem postupov tvorby prezentácie zdôrazňujú dôležitosť prípravy, znalosť publika  a upozorňujú aj na nutnosť rešpektovať pri tvorbe prezentácií autorský zákon.

Autori: 

Jakubeková, M. - Paulová, I. - Zgodavová, K.

Učebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania Procesný prístup k zvyšovaniu kvality riadenia školy.
Hlavným cieľom učebného zdroja je poukázať na potrebu sústavného systémového zlepšovania všetkých činností na školách s ohľadom na plánovanie, realizáciu a kontrolu ich činnosti.

Autori: 

M. Jakubeková Kadlicová Loduhová

Cieľom učebného zdroja je urobiť hodiny účtovníctva zaujímavejšie, atraktívnejšie, užitočnejšie, aby si žiaci dobre osvojili základné princípy a pochopili účtovníctvo v súvislosti s reálnou praxou. Základnou métou účtovníctva vo vzdelávacom programe je vyučovať ho vo vzťahu k praktickým problémom, aby to neboli len čísla, ale jasné účtovné prípady z reálneho ekonomického prostredia so svojou logikou

Autori: 

Jancíková, L. - Jašeková, M. - Jakubeková, M.

Učebný zdroj k akreditovanému vzdelávaciemu programu Marketing v módnom priemysle – módne trendy v odevníctve sa zameriava na špecifiká marketingu v oblasti módneho priemyslu a objasňuje význam projektového vyučovania na prípravu kvalifikovaného módneho odborníka.

Autori: 

Z. Kovalčíková, M. Jakubeková

Publikácia sa venuje základom ekonomickej teórie, pričom sa sústreďuje na základy ekonómie a ekonomiky v prepojení na reálnu prax. Následne ponúka jednoduché príklady aktivít zameraných na overenie poznatkov v reálnych situáciách, aby žiaci rozvíjali svoje ekonomické myslenie, uplatnenie zručností a učili sa vnímať svet okolo seba na základe poznania ekonomických zákonitostí.

Vzdelávanie je zamerané na aktualizáciu a rozvíjanie vedomostí a zručností v oblasti
inovácií a nových trendov v obchode a službách a ich využívanie v edukačnom procese.

Rozšírenie poznatkov pedagogických zamestnancov o možnostiach využívania aktivizujúcich vyučovacích metód na rozvoj podnikateľských kompetencií, podporu podnikateľského myslenia a motiváciu žiakov k podnikaniu.

Rozvoj pôsobilosti pedagogických zamestnancov aplikovať pravdepodobnosť a štatistiku v školskej praxi. Rozšírenie schopnosti interpretovať štatistické informácie vo forme textov, čísel, percent, grafov, tabuliek, schém v rôznych kontextoch.

Prehĺbenie a rozšírenie funkčnej gramotnosti učiteľov v oblasti IKT so zameraním na podporu procesu učenia sa.

Program je zameraný na prehĺbenie poznatkov v oblasti využívania nástrojov prezentačného softvéru z hľadiska ich efektívneho využitia vo výchovno-vzdelávacom procese v súlade s cieľom výchovno-vzdelávacieho
procesu.

Udržať a aktualizovať profesijné kompetencie pedagogického zamestnanca potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti pri vyučovaní problematiky podnikania v cestovnom ruchu a pri tvorbe podnikateľských plánov.

Rozvoj vedomostí a zručností vedúcich pedagogických zamestnancov v oblasti analýzy
procesov školy a procesného prístupu k zvyšovaniu kvality riadenia školy, výchovy a vzdelávania.

Inovácia vedomostí a zručností pedagogických zamestnancov v oblasti využívania nástrojov e-learningu vo
vyučovaní a pri zvyšovaní efektívnosti procesu vyučovania modernými prístupmi.

Vzdelávanie je zamerané na aktualizáciu a rozvíjanie vedomostí a zručností v oblasti výučby účtovníctva modernými vyučovacími prostriedkami s podporou informačných technológií v súlade s platnou legislatívou.

Rozšíreniej profesijných kompetencií učiteľov a majstrov odborného výcviku v odevných odboroch so zameraním narozvoj tvorivosti žiakov v oblasti marketingu v odevnom priemysle.

Rozvoj profesijných kompetencií učiteľov a majstrov odborného výcviku v odevných odboroch v oblasti módnej odevnej tvorby a obchodovania na trhu s odevmi.

Vzdelávanie je zamerané na aktualizáciu a rozšírenie profesijných kompetencií
v oblasti informačnej bezpečnosti pre potreby pedagogickej a odbornej praxe.

Vzdelávanie je zamerané na rozvoj zručností v oblasti spracovania digitálneho obrazu a jeho využitia vo vyučovacom procese.

Vzdelávanie je zamerané na uplatňovanie moderných vyučovacích metód s podporou informačno-komunikačných technológií.