aktualizačné, prípravné atestačné

Program a obsah štúdia je zostavený a konkretizovaný na základe poznatkov a skúseností so vzdelávaním pedagogických zametsnancov na rôznych úrovniach a je spracovaný v súlade s legislatívnymi požiadavkami, ktoré sú potrebné na vykonanie prvej atestácie.

Aktualizovať a rozšíriť profesijné kompetencie učiteľov predprimárneho vzdelávania, ktoré im umožnia uplatniť tvorivé skúsenosti pri riešení odborno-metodických problémov pedagogickej činnosti, samostatne spracovať atestačnú prácu a pripraviť sa na vykonanie atestácie.

Umožniť učiteľom základnej umeleckej školy rozšíriť profesijné kompetencie, ktoré im umožnia uplatniť tvorivé skúsenosti pri riešení odborno-metodických problémov pedagogickej činnosti, samostatne spracovať atestačnú prácu a pripraviť sa na vykonanie atestačnej skúšky.

Zámerom programu je nadobudnutie kompetencie plánovať a projektovať činnosť vo výchovnom zariadení, vedieť navrhnúť projekt atestačnej práce na prvú atestáciu. Absolvovaním vzdelávania bude vychovávate vedieť stanoviť odborno-metodický problém svojej pedagogickej činnosti a písomne do práce spracovať uplatnenie tvorivých skúseností pri jeho riešení.

Umožniť majstrom odbornej výchovy aktualizovať a rozšíriť profesijné kompetencie, ktoré im umožnia uplatniť tvorivé skúsenosti pri riešení odborno-metodických problémov pedagogickej činnosti, samostatne spracovať atestačnú prácu a vykonať atestačnú skúšku.

Vzdelávací program je zameraný na aktualizáciu, podporu a rozšírenie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov, ktoré budú predmetom overenia prostredníctvom prvej atestácie.

Obsahom vzdelávacieho programu je poskytnúť súhrn teoretických vedomostí, odborných činností a praktických zručností, ktoré je samostatný OZ spôsobilý vykonávať a doplniť toto kompendium o nové poznatky, trendy a prístupy najmä v oblasti vzdelávania, psychológie osobnosti, psychoterapie, profesijnej orientácie a sociálneho vývinu a prevencie a preukázať profesijné kompetencie pri riešení konkrétnych odborno-metodických problémov.