Materinský jazyk zrkadliaci sa v pisateľských a čitateľských zručnostiach žiakov

Regionálne pracovisko MPC v Banskej Bystrici usporiadalo dňa 6. 3. 2020 odborný seminár s názvom Materinský jazyk zrkadliaci sa v pisateľských a čitateľských zručnostiach žiakov v priestoroch Gymnázia Martina Kukučína v Revúcej. Odborný seminár bol zorganizovaný pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka. Cieľom seminára bolo vedieť projektovať učebné postupy zamerané na rozvíjanie písania a čítania s porozumením v materinskom jazyku podľa princípov metakognície a aktívneho učenia sa. Metodické inšpirácie boli orientované na metódy a techniky tvorivého písania, efektívne čitateľské stratégie a matakognitívne učebné postupy. Lektorkami podujatia boli Mgr. Adriana Kvetková a PhDr. Ingrid Nosková, PhD. Odborný seminár bol segmentovaný do troch sekcií: v prvej sekcii sa účastníci vzdelávania zoznámili s históriou Medzinárodného dňa materinského jazyka a zamysleli sa nad hodnotami materinského jazyka, v druhej sekcii si mohli vyskúšať techniky tvorivého písania a v tretej sekcii pracovali s textom podľa princípov metakognície. Účastníci odborného seminára mali možnosť klásť otázky a diskutovať o svojich skúsenostiach pri práci s textom.

V závere stretnutia účastníci vyjadrili pozitívne hodnotenie metód tvorivého písania a metakognitívnych stratégií. Ocenili najmä skutočnosť, že si odnášajú veľa dobrých námetov do svojej pedagogickej praxe a vyjadrili potrebu ďalšieho vzdelávacieho stretnutia.

 

PhDr. Ingrid Nosková, PhD., Mgr. Adriana Kvetková