Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie (odborný seminár v Bratislave)

Regionálne pracovisko MPC Bratislava zorganizovalo dňa 14.2.2020 odborný seminár Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie. Seminár bol špecificky zameraný na cieľovú skupinu učitelia základných umeleckých škôl Bratislavského kraja. Odborný seminár lektorsky viedla riaditeľka odboru pre pedagogické činnosti RNDr. Mária Rychnavská, PhD. Cieľom seminára bolo informovať riaditeľov/zástupcov riaditeľa základných umeleckých škôl ako aj zamestnancov základných umeleckých škôl o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji PZ a OZ. V úvodnej časti RNDr. Mária Rychnavská, PhD., oboznámila s účastníkov vzdelávania s aktuálnymi zmenami v oblasti legislatívy, následne sa venovala profesijným štandardom, ktoré sa týkajú učiteľov základných umeleckých škôl. Podstatná časť seminára bola zameraná na proces tvorby atestačných portfólií a na inovácie v atestačnom procese. Účastníci odborného seminára ocenili erudovaný prístup lektorky k danej problematike ako aj využitie získaných informácií a odborných materiálov, ktoré môžu využívať vo svojej praxi učitelia základných umeleckých škôl.