Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


Regionálne pracovisko MPC Banská Bystrica, v zmysle plnenia Hlavných úloh MPC na rok 2020, pripravuje 14. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku „Dúhový kolotoč“.

Vyhlasovateľom podujatia je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Prehliadka výtvarných prác sa uskutoční pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica.

„Kde bolo, tam bude...“ je témou súčasného ročníka. Téma vychádza zo známej začiatočnej rozprávkovej formuly, ale tiež naznačuje možné zmeny, a preto organizátori očakávajú autentické výtvarné práce detí, v ktorých sa bude odrážať ich predstava o mysliteľných premenách svojho okolia. Termín zasielania prác je do 12.11.2020 na adresu MPC Banská Bystrica, Horná 97, 975 46.

Zároveň si v prípade nepriaznivej spoločenskej situácie súvisiacej so šírením ochorenia Covid – 19 ako organizátori vyhradzujeme právo prezentovať vybrané práce vo virtuálnej galérii a so zúčastnenými komunikovať v elektronickom prostredí.

Tešíme sa na Vašu účasť milé deti, pani učiteľky, najmä na Vaše výtvarné práce.

Nová ponuka online vzdelávania Teacher Academy MOOC na platforme School Education Gateway (SEG) je iniciatívou Európskej únie a je financovaná z Európskeho programu pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport Erasmus +.

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypisuje výberové konanie na voľné pracovné miesto učiteľa slovenského jazyka a akademických predmetov v zahraničí na školský rok 2020/2021

V dňoch 3., 5., 9. a 11. júna 2020 sa uskutoční online konferencia a webináre k medzinárodnému projektu TeachUP, ktorý zastrešuje Európska školská sieť.

Metodicko-pedagogické centrum, ako jeden z partnerov projektu TEACH UP, Vás týmto chce pozvať k účasti na záverečnej online konferencii.

V rámci online vstupov budú riešitelia projektu prezentovať výsledky experimentálneho skúmania online kurzov vytvorených v rámci projektu.