Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie (odborné semináre v Trenčíne)

Detašované pracovisko MPC v Trenčíne uskutočnilo od januára pre vedúcich pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení Trenčianskeho kraja štyri odborné semináre na tému Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie

Cieľom odborných seminárov bolo informovať riaditeľov, zástupcov škôl a školských zariadení, a vedúcich vychovávateľov o implementácii Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov do praxe a poukázať na možnosti využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji a v atestačnom procese.

Lektorky Mgr. Andrea Makišová a PaedDr. Dagmar Koštrnová poskytli účastníkom informácie o legislatívnych východiskách uplatňovania profesijných štandardov v praxi, venovali pozornosť tvorbe portfólií k preukazovaniu jednotlivých kompetencií a procesu atestačného konania v zmysle platnej legislatívy.

Dôležitou súčasťou seminárov bola diskusia k jednotlivým témam i praktické ukážky práce s profesijným štandardom. Účastníci vyjadrili spokojnosť s obsahom a spôsobom realizácie odborných seminárov.