Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie (odborný seminár v Galante)

Dňa 03. marca 2020 prijalo Detašované pracovisko MPC v Trnave pozvanie Mesta Galanta na zrealizovanie odborného seminára Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie. Seminár otvorila Mgr. Lívia Gešková, z Mestského úradu v Galante. Lektorkami semináru boli Mgr. Beáta Juráková a PaedDr. Silvia Mináriková, PhD. Obsah seminára tvorili legislatívne východiská uplatňovania profesijných štandardov v praxi, ich štruktúra, gradácia a možnosti ich využívania s akcentom na sebareflexiu PZ. Ďalšími témami seminára bola tvorba pracovných, či atestačných portfólií a priebeh atestačného procesu v súlade s platnou legislatívou. V rámci diskusie sa prítomní VPZ informovali o povinnostiach súvisiacich s posudzovaním preukázateľnosti jednotlivých profesijných štandardov v praxi. V závere seminára Mgr.Adriana Lančaričová informovala prítomných riaditeľov o pripravovaných podujatiach MPC na najbližšie obdobie. Seminára sa zúčastnilo približne 20 riaditeľov materských, základných škôl a základných umeleckých škôl mesta Galanta a priľahlých obcí.