Metódy a formy práce podporujúce rozvoj gramotnosti, myslenia a kreativity žiakov v škole pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka

Metodicko-pedagogické centrum v priestoroch RP MPC v Prešove, dňa 21.02.2020, zrealizovalo odborný seminár pod názvom „Metódy a formy práce podporujúce rozvoj gramotnosti, myslenia a kreativity žiakov v škole pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka“. Organizácia Spojených národov pre vzdelanie, vedu a kultúru (UNESCO) ustanovila dátum medzinárodného dňa materinského jazyka, International Mother Language Day, na 30. konferencii v novembri 1999, kedy bola schválená rezolúcia č. 37, v ktorej boli zahrnuté odporúčania, aby sa vytvorili opatrenia na podporu mnohojazyčnosti, a súčasne ide o pripomenutie, poznávanie a precvičovanie materských jazykov po celom svete, aby si všetky národy sveta uvedomili hodnotu jazykov. UNESCO sústavne akcentuje úlohu rodného jazyka v rozvoji kvalitného vzdelania a jazykovej rozmanitosti, čo je ukotvené i v Programe OSN pre trvalo udržateľný rozvoj do roku 2030, v ktorom sa kladie akcent na celoživotné kvalitné vzdelávanie a vyučovanie pre všetkých, pre každého muža a pre každú ženu tak, aby mohli nadobudnúť kompetencie, vedomosti a hodnoty, ktoré im umožnia naplno sa uplatniť v spoločnosti. V tomto duchu sa nieslo stretnutie učiteľov slovenského jazyka a literatúry, ktorého cieľom bolo prezentovať odborné poznatky a odborné pedagogické skúsenosti vybraných možností procesu podpory rozvoja gramotnosti, myslenia a kreativity prostredníctvom rozličných metód, foriem práce a výmeny skúseností medzi účastníkmi v súlade s rozvojom kľúčových kompetencií učiteľov i žiakov.

V prvej časti seminára vystúpila s prednáškou kohéznou s tematikou odborného seminára PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA, učiteľka pre profesijný rozvoj z Regionálneho pracoviska MPC v Prešove. Predstavila históriu vyhlásenia Medzinárodného dňa materinského jazyka a jeho odkaz pre súčasnú generáciu. Zamerala sa aj na význam materinského jazyka a potrebu starostlivosti o tento náš skvost ako podoby najsilnejšieho nástroja na zachovanie a rozvoj nášho dedičstva. Upozornila aj na to, že práve materinský jazyk je jedným z pilierov, ktorým sa jedinec identifikuje aj ako príslušník národa, do ktorého patrí. Poukázala aj na fakty súčasnosti, kedy vyše 50% zo 6000 jazykov, ktorými sa hovorí vo svete, hrozí zánik, aj na to, že len necelá štvrtina jazykov existujúcich na tejto planéte sa používa v školách, pričom každé dva týždne zanikne na svete jeden jazyka a na internete nie je zastúpených 90 percent jazykov sveta. Po jej vystúpení nasledovali inšpiratívne prezentácie učiteľov slovenského jazyka a literatúry, ktorí prostredníctvom podoby zážitkovej edukácie predstavili vlastné návrhy činností, priamo z ich pedagogickej praxe, rozširujúcich povedomie žiakov o svojom materinskom jazyku.

Možnosti využívania čitateľských stratégií predstavila Mgr. Andrea Harvilková. Účastníkov zaujali aj dokladované žiacke práce ako ilustratívny príklad podpory čítania s porozumením a čitateľskej gramotnosti. Ukázala, že aj nadaní a šikovní žiaci potrebujú dostatočný potenciál podnetov pre ich kreativitu. Mgr. Alena Sekaninová zacielila pozornosť účastníkov na podporu rozvíjania kritického myslenia a slovnej zásoby u žiakov v základnej škole. Predostrela možnosti pozitívnej motivácie žiakov na „sídliskovej škole“ pri cibrení materinského jazyka.

Ďalšou časťou pracovného bloku odborného seminára bolo vystúpenie Mgr. Lucie Lazorovej, ktorá svoju pozornosť venovala využitiu didaktických hier na hodinách literárnej výchovy u žiakov 5. ročníka základnej školy. Pozícia „žiakov“ bola pre účastníkov opätovne prínosnou, nechýbal smiech a zábavné prvky pri riešení zadaných úloh. Učitelia mali možnosť zistiť, ako „to funguje“ na hodinách slovenského jazyka a literatúry u žiakov so zdravotným znevýhodnením, alebo u žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. V treťom pracovnom bloku Mgr. Mária Čurlíková predstavila prácu s povesťou, ako podoby možností rozširovania nielen predstavivosti žiakov, ale aj hodnotiacich kompetencií v rámci rovesníckeho hodnotenia pri činnosti v pracovných skupinách, ako jeden z nástrojov poukazujúcich na  jazykové vyjadrovanie sa žiakov. PhDr. Silvia Ernstová naniesla otázku vnímania literárnych textov u súčasných žiakov a vyslovila potrebu zmien pohľadov na tento jav i u učiteľov slovenského jazyka a literatúry. Mgr. Martin Reguli sa zameral na teóriu riešenia problémov v kohézii s využívaním jazykových prvkov v rámci ľudskej komunikácie.

Ako učiteľ žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia nastolil problematiku budovania vzťahu k slovenskému jazyku. Demonštroval svoj postup, ako u týchto žiakov explikuje učivo o jazyku a literatúre, s konkrétnymi pozitívnymi výsledkami.

Počas každého z vystúpení, i po ňom, živé reakcie účastníkov potvrdili potrebu zmien v náhľade na edukáciu slovenského jazyka a literatúry.

V závere stretnutia si účastníci ozrejmovali rozličné stanoviská prístupov k vyučovaniu slovenského jazyka a literatúry a zaujímavé postrehy budú podnetom pre nasledujúce stretnutia. Zúčastnení učitelia pozitívne hodnotili možnosť výmeny skúseností, zážitkové metódy osvojenia si príkladov osvedčenej praxe a reálne námety, ktoré si odnášajú do svojich škôl. Vyjadrili svoju veľkú spokojnosť s realizáciou takejto podoby odborného seminára.

Pripomenutie si medzinárodného dňa materinského jazyka tak malo podobu naplnenia tematického zamerania, a súčasne bolo aj jedinečným podujatím pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry v rámci pripomenutia si významu tohto dňa.