Profesijné štandardy a ich využitie v personálnom riadení školy, školského zariadenia

Metodicko-pedagogické centrum, detašované pracovisko Žilina, zorganizovalo 27. novembra 2017 odborný seminár na tému Profesijné štandardy a ich využitie v personálnom riadení školy, školského zariadenia. Na podujatí sa zúčastnilo 22 vedúcich pedagogických zamestnancov materských škôl, základných a stredných škôl.

V prvej časti seminára lektorka PaedDr. Mária Šnídlová oboznámila účastníkov s profesijnými štandardmi učiteľa, ich štruktúrou, obsahom a funkciami. Diskusia bola venovaná najmä formuláciám očakávaných vedomostí, spôsobilostí a indikátorom preukázateľnosti kompetencií v praxi.

Druhá časť bola venovaná aplikáciám profesijných štandardov pri tvorbe kompetenčného profilu učiteľa školy, jeho presahu na hodnotenie a rozvoj pedagogických zamestnancov. Tu si účastníci prakticky vyskúšali tvorbu kritérií hodnotenia.

Seminár bol ukončený aplikáciou profesijného štandardu samostatného učiteľa v rozvoji profesijných kompetencií začínajúcich učiteľov v procese adaptačného vzdelávania. V záverečnej reflexii účastníci vyjadrili spokojnosť, pričom poukázali na náročnosť a komplexnosť témy. V budúcnosti by privítali odborné semináre zamerané ne jednotlivé prvky systému personálnej práce v škole.