O učení sa, ako lepšie učiť

Ako naučiť lepšie učiť a čo všetko zakomponovať do metodiky vyučovania, aby bol výsledok čo najefektívnejší? To je cieľom dvoch pilotných seminárov, ktoré zorganizovalo Metodicko-pedagogické centrum (MPC) v pondelok 27. novembra 2017 v Banskej Bystrici a vo štvrtok 30. novembra 2017 v Bratislave.

Odborníci z partnerských inštitúcií MPC – zástupcovia škôl, univerzít, Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania, Inštitútu odborného vzdelávania, rôznych vzdelávacích agentúr a ďalších – hľadali v štyroch rotujúcich diskusných skupinách podnety pre zlepšenie obsahu budúcich online kurzov pre učiteľov a budúcich učiteľov. Kurzy sa budú týkať štyroch tém: 1/ Nové spôsoby hodnotenia v školách pre podporu a rozvoj osobnosti žiaka, čiže iné než len klasifikácia známkou. 2/ Podpora spolupráce žiakov a ich schopnosť kooperovať pri riešení problémov i pri učení sa, ako aj spolupráca učiteľov pri príprave vyučovania. 3/ Individualizácia učenia sa v škole, ako zorganizovať vyučovanie, aby sa v ňom našiel každý žiak ako individualita, aby sa dieťa nestratilo a aby učiteľ vedel zvládať aj veľké kolektívy. 4/ Podpora kreativity u žiaka i u vyučujúceho, podpora kreativity v prístupe k riešeniu problémov, k rôznym situáciám.

Pilotné semináre na prípravu kurzov, ktoré budú pokračovať aj v dvoch nasledujúcich rokoch, sú súčasťou medzinárodného projektu TEACH UP v rámci programu Erasmus+ Key Action 3. Projekt sa realizuje v rámci konzorcia EUN – Európska školská sieť, ktoré združuje 31 reprezentantov ministerstiev školstva európskych krajín. Za Slovenskú republiku na projekte participuje práve Metodicko-pedagogické centrum ako zástupca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Žilinská univerzita.

,,Projekt je zameraný na to, aby sme zlepšili a inovovali prípravu budúcich učiteľov i učiteľov z praxe pri skvalitňovaní vyučovania. V súvislosti s týmto cieľom budeme overovať a zlepšovať fungovanie príslušných online kurzov, ktorých kvalita je dnes v Európe rôzna, alebo, nie vždy sú akceptované,“ povedala garantka projektu za MPC Darina Výbohová, riaditeľka sekcie kontinuálneho vzdelávania a profesijného rozvoja. Dodala, že cieľom je inšpirovať sa navzájom nielen na národnej, ale aj medzinárodnej platforme. ,,Môžeme čerpať skúsenosti od partnerov zo zahraničia, na druhej strane, aj my im máme čo ponúknuť. Preto hľadáme spolu s rezortnými kolegami podnety v spomínaných štyroch oblastiach, ktoré by doplnili a skvalitnili online kurzy, ktoré budú učiť pedagógov, ako lepšie učiť,“ uzavrela Darina Výbohová.