Úspešné podujatie v Prešove

Regionálne pracovisko MPC v Prešove zorganizovalo 14. novembra 2017 odborný seminár pod názvom Zvyšovanie zapojenia inštitucionalizovanej výchovy a vzdelávania v oblasti primárnej prevencie rodovo podmieneného a domáceho násilia. Podujatie uskutočnené v spolupráci s Koordinačno-metodickým centrom pre rodovo podmienené a domáce násilie, Bratislava, OZ MY MAMY.

Lektorkou na seminári bola Mgr. Apolónia Sejková a garantkou PaedDr. Zuzana Madarasová. Cieľovou skupinou boli učitelia, odborní zamestnanci, výchovní poradcovia, koordinátori výchovy k manželstvu a rodičovstvu Prešovského a Košického samosprávneho kraja. Na seminári sa zúčastnilo cca 50 účastníkov. Cieľom seminára bolo prezentovať teoretické a praktické poznatky v oblasti problematiky rodovo podmieneného a domáceho násilia a prispieť k aktívnej primárnej prevencii v školách.

S ohľadom na vysoký výskyt násilia na ženách a deťoch môžu pedagogickí a odborní zamestnanci zohrať významnú a aktívnu úlohu na všetkých úrovniach prevencie násilia. Účastníci ocenili aktuálny výber témy s potrebami spoločnosti a súčasnej školy, ako aj výborný výklad a profesionalitu lektorky. Pozitívne sa vyjadrili k dobrej príprave, novým informáciám, aktivitám a príkladom zo života.

Podľa zúčastnených išlo o výborné podujatie s prepojením a kontaktmi na odborníkov v tejto oblasti, ocenili tiež metodické príručky v elektronickej podobe pre účastníkov a pracovné listy. Podľa vyjadrenia zodpovedných zamestnancov MPC je o uvedenú problematiku zo strany škôl veľký záujem, preto sa plánuje aj v budúcnosti pokračovať v organizovaní seminárov podobného typu a rozšíriť ponuku.