Ako pomôcť žiakovi rozhodnúť sa o svojom povolaní

Môže sa už žiak základnej školy zodpovedne postaviť k výberu svojho budúceho povolania? Môže sa už na druhom stupni ZŠ rozhodnúť zaviazať sa budúcemu zamestnávateľovi? Pokiaľ sa rozhodne pre školu zapojenú do duálneho systému vzdelávania, tak je vyzretý a nie sú mu ľahostajná jeho budúce možnosti na trhu práce.

V tejto súvislosti pripravilo dnes Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Trenčíne seminár pod názvom ,,Kam na strednú školu? Možnosti výberu - význam duálneho vzdelávania.“ Seminár je určený pre vedúcich pedagogických zamestnancov, výchovných poradcov základných škôl i triednych učiteľov druhého stupňa ZŠ. Výchovní poradcovia ocenili, že odbor školstva sa o problematiku zaujíma a poskytuje aktuálne informácie. Tak, ako v minulosti, aj dnes prejavili záujem o ďalšie stretnutia k tejto téme.

Účastníci seminára si uvedomujú, že významnú úlohu pri výbere povolania žiakov zohráva základná škola a výchovní poradcovia. ,,Privítali sme možnosť vzájomne si vymeniť skúsenosti a prediskutovať problémy, s ktorými sa stretávame. Získali sme aktuálne informácie o potrebách pracovného trhu a v nadväznosti na to o plánovaní odborov na stredných školách,“ povedala Iveta Majerníková zo ZŠ Novomeského v Trenčíne. Význam duálneho systému vzdelávania sa v spoločnosti skloňuje čoraz častejšie. Jeho výber ponúka žiakovi kvalitnú prípravu na povolanie, s perspektívou uplatnenia na trhu práce, na kvalifikovaných pracovných pozíciách.

Podľa Evy Žernovičovej, vedúcej oddelenia školstva, mládeže a športu Trenčianskeho samosprávneho kraja, pri zabezpečovaní kvalifikovanej pracovnej sily pre trh práce je dôležité smerovanie mladých ľudí. Preto je nevyhnutná komunikácia medzi základnými a strednými školami a rodičmi.

Mottom seminára je výrok prezidenta Andreja Kisku spred dvoch rokov: ,,Máme teraz niekoľko tisíc, do budúcnosti desaťtisíc miest, na ktoré nedokážeme nájsť vhodných ľudí s vhodným, hlavne technickým vzdelaním. Duálne vzdelávanie je systém, ktorý potrebujeme."

„Metodicko-pedagogické centrum v Trenčíne dlhodobo podporuje aktivity zamerané na kariérové poradenstvo. V súčasnosti rezonuje v spoločnosti potreba moderného spôsobu prípravy na povolanie prostredníctvom duálneho vzdelávania, preto v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom pravidelne pripravujeme odborné semináre a workshopy venované tejto problematike. Teší nás záujem výchovných poradcov o túto problematiku,“ povedala Miroslava Jakubeková DP MPC Trenčín

Podľa informácií zo septembra tohto roka sa počet prvákov v systéme duálneho vzdelávania zvýšil o 27 percent. Trenčiansky kraj je v tejto súvislosti najúspešnejší z pohľadu pomeru prvákov v duálnom vzdelávaní a celkového počtu žiakov v kraji, aj keď v hodnotení podľa počtu žiakov skončil na druhom mieste. Podľa aktuálnych informácií z eduzberu je v rámci systému duálneho vzdelávanie v Trenčianskom kraji 300 prvákov. Žiaci sa pripravujú na svoje povolanie v žiadaných odboroch ako napr. mechanik nastavovač, mechanik mechatronik, nástrojár, elektromechanik, mechanik elektrotechnik, obrábač kovov, technik obuvníckej výroby a mnohých ďalších.