Proti extrémizmu aj za pomoci webovej stránky

Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Prešove zorganizovalo tri časti seminára pod názvom Možnosti využitia webovej stránky www.bezpre.sk v prevencii proti extrémizmu. Semináre sa konali od 20. do 28. novembra 2017 v Prešove a zúčastnilo sa na nich celkovo 90 odborných a pedagogických zamestnancov Prešovského a Košického samosprávneho kraja.

Seminár je jedným zo série seminárov, ktorých cieľom je prezentovať skúsenosti s možnosťou využitia web stránky www.bezpre.sk, ktorá je nápomocná pri prevencií sociálno-patologických javov v podmienkach škôl a školských zariadení. Uvedený seminár bol zameraný na riešenie problematiky extrémizmu a jej prevenciu v podmienkach škôl. Lektorom seminára doc. PhDr. ThDr. Daniel Slivka, PhD., ktorý sústredil svoju pozornosť na objasnenie a podstaty extrémizmu s poukázaním na znaky, formy a prejavy extrémizmu.

V druhej časti seminárov sa odborní a pedagogickí zamestnanci oboznámili s realizáciou extrémizmu na Slovensku. Najviac ich zaujala konkrétna prevencia extrémizmu v školách – praktické ukážky práce so žiakmi, vedenie rozhovoru s nimi.

Účastníci vyjadrili názor, že problematike predchádzania šírenia sa extrémizmu medzi mladými ľuďmi sa zo strany škôl a školských zariadení venuje veľmi málo priestoru. Ocenili snahu realizátorov - MPC RP Prešov za realizáciu seminárov s uvedenou problematikou. Podobné semináre sa budú organizovať aj v budúcnosti.