Skúsenosti s experimentálnym overovaním výučby tlačeného písma

Regionálne pracovisko MPC Prešov usporiadalo 28. novembra seminár pod názvom Experimentálne overovanie výučby tlačeného písma u žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Na seminári sa zúčastnili učitelia nultých ročníkov Prešovského a Košického samosprávneho kraja.

Cieľom stretnutia bolo prezentovať skúsenosti s realizáciou experimentálneho overovania výučby tlačeného písma u žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Klub zorganizovala Mgr. Elena Cinová, prednášajúcim bol PaedDr. Martin Farbar, ktorý účastníkov oboznámil s metodikou výučby COMENIA SCRIPT, ktorú realizujú a overujú v ZŠ I. Krasku v Trebišove druhý školský rok. Za konkrétny prínos považujeme ukážky prác žiakov nultého, prvého a druhého ročníka, ktorí si daný typ písma osvojujú.

V druhej časti seminára si účastníci prakticky vyskúšali písanie COMENIA SCRIPT- om. Všetci sa zhodli na tom, že úprava, respektíve modifikácia metodiky či učebných materiálov, ktorá uľahčí porozumenie a aplikáciu vedomostí, schopností a zručností v priamom edukačnom procese, je pre cieľovú skupinu žiakov jednoznačným prínosom. Účastníci konštatovali, že sa nultému ročníku v rámci legislatívy venuje minimum priestoru. Skonštatovali, že z hľadiska čitateľnosti je COMENIA SCRIPT pre žiakov lepšie. Prednášku hodnotili tiež ako prínos do pedagogickej praxe a nadobudnuté skúsenosti chcú uplatňovať. Považujú tiež za pozitívne, sa rozpráva o nultom ročníku, ktorý je dôležitý pre žiakov zo SZP a seminár hodnotili ako niečo nové a vhodné pre takýchto žiakov. Ocenili tiež ústretovosť a praktické skúsenosti prednášajúceho.