Príklady dobrej praxe z oblasti získavania prírodovednej gramotnosti žiakov

Workshop, ktorý organizovalo Metodicko-pedagogické centrum, detašované pracovisko Žilina 14. novembra 2017 v priestoroch Základnej školy s materskou školou Hradná v Liptovskom Hrádku, bol zameraný na rozvíjanie prírodovedného poznania žiakov 1. stupňa základnej školy.

Príklady učebných aktivít, námetov a edukačných postupov pre učiteľov primárneho stupňa základnej školy prostredníctvom pozorovacích a bádateľských aktivít žiakov vo väzbe na prírodovednú gramotnosť prezentovali lektori - učitelia na základe vlastných skúsenosti, pričom poukázali na ich úspešnosť v edukačnom procese.

Praktické ukážky konkrétnych vyučovacích aktivít si zúčastnení pedagógovia vyskúšali na vlastnej koži. Výmena vzájomných skúseností pedagógov a lektorov pri rozvíjaní prírodovednej gramotnosti žiakov v edukačnom procese formou objavovania, skúmania, porovnávania, otázky týkajúce sa prípravy edukačných materiálov pre žiakov - ale hlavne reakcie účastníkov počas realizácie aktivít a skončení workshopu sú dôkazom, že uvedené podujatie malo zmysel.

V nemalej miere k tomu prispelo aj pripravené pracovné prostredie. Záverečná reflexia pedagógov je pre organizátora podujatia dôkazom jeho zmysluplnosti a efektivity.