Metodický deň pre angličtinárov: Jazyk netradične

Metodicko-pedagogické centrum v Trenčíne v spolupráci so Súkromným bilingválnym gymnáziom FUTURUM zrealizovalo 16. januára 2018 metodický seminár pre učiteľov anglického jazyka základných a stredných škôl.

Seminár bol zameraný na prezentáciu netradičných metód výučby anglického jazyka. Súčasťou seminára bol workshop v rámci ktorého si učitelia v živej diskusii vymieňali dobré skúseností z vyučovania anglického jazyka účinnými modernými vyučovacími metódami zameranými na rozvoj individuálnych schopností žiakov, najmä na zlepšenie jazykových zručností. Prezentácia a praktické ukážky netradičných metód skúsenej lektorky obohatili účastníkov seminára o nový pohľad na vyučovanie anglického jazyka v súčasnosti, poskytli prítomným cenné informácie z oblasti súčasnej výučby anglického jazyka.

Na seminári sa zúčastnilo 25 učiteľov Trenčianskeho kraja. V závere prítomní vyplnili hodnotiaci dotazník, ktorého výsledok len potvrdil vysokú erudovanosť lektorky prezentácie Ing. Moniky Plintovej a zároveň spokojnosť zúčastnených s obsahom a organizáciou seminára. Pre veľký záujem o odborný seminár bude spolupráca s lektorkou a Súkromným gymnáziom FUTURUM pokračovať ďalšími podujatiami pre učiteľov.