Prevencia kriminality (odborný seminár)

Metodicko-pedagogické centrum, pracovisko v Trenčíne v spolupráci s príslušníkmi policajného zboru z Trenčína realizovalo dňa 15. marca 2019 odborný seminár k problematike prevencie kriminality.

Seminár bol určený pre učiteľov druhého stupňa základných škôl a učiteľov stredných škôl. Zaujímavá prednáška skúsených odborníčok  z radov polície Danky Adámikovej a Jely Vlnovej bola spojená s prezentáciou a pokračovala workshopom na tému, ako predchádzať kriminalite u mladistvých. Cieľom bolo prezentovať a pomenovať priestupky, prečiny a trestné činy a ich vplyv na život mladých ľudí. Veľká pozornosť bola venovaná predchádzaniu a prevencii  páchania trestnej činnosti. Učitelia mali možnosť zorientovať sa v problematike prevencie kriminality. Zároveň získali podklady, ktoré môžu využiť vo výchovnovzdelávacej činnosti k týmto aktuálnym témam.