Úspešný seminár k finančnej gramotnosti v Prešove

Regionálne pracovisko MPC Prešov zorganizovalo 25.1.2018 odborný seminár zameraný na možnosti rozvoja finančnej gramotnosti na strednej škole, na ktorom sa zúčastnilo 40 učiteľov stredných škôl.

Cieľom seminára bolo poukázať na možnosti implementácie Národného štandardu finančnej gramotnosti do vyučovacieho procesu najmä prostredníctvom edukačných hier. V prvej časti seminára Ing. Mária Hitríková oboznámila prítomných s novou verziou NŠFG a možnosťami jeho implementácie do vyučovacieho procesu.

V druhej časti odborného seminára mali učitelia možnosť oboznámiť sa so slovenskou stolovou hrou Finančná odysea priamo od jej autora MUDr. Milana Pavlíka, MPH. Vyskúšali si modelovanie rôznych životných situácií, ktoré súvisia s finančnými rozhodnutiami, pretože cieľom hry je naučiť sa hospodáriť s osobnými financiami a zvládať rôzne životné finančné riziká. Zároveň mali učitelia príležitosť diskutovať o využití tejto učebnej pomôcky v edukačnom procese.

Na záver prítomní vyjadrili spokojnosť s obsahom a organizáciou seminára a zhodnotili ho ako veľmi prínosný pre ich pedagogickú prax.