Kreatívne vyučovanie nemeckého jazyka učiteľov zaujalo

Pod názvom Deutsch kreativ pripravilo vydavateľstvo Hueber Verlag v spolupráci s distribútorom jazykovej literatúry OXICO v detašovanom pracovisku MPC v Trenčíne dňa 27. apríla 2018 metodický seminár pre učiteľov nemeckého jazyka.

Pod odborným vedením PhDr. Veroniky Hutarovej učitelia nemeckého jazyka získali mnoho nových námetov na konkrétne aktivity, ktoré smerovali k využitiu veľkého potenciálu kreativity tínedžerov s dôrazom na plynulejšie vyjadrovanie sa v nemeckom jazyku. Účastníci seminára sa zoznámili s praktickými úlohami na motiváciu žiakov k čítaniu a získali zaujímavý propagačný materiál s technikami a vizuálnymi podnetmi na aktiváciu slovnej zásoby, priamo použiteľný na hodinách nemeckého jazyka.