Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


Regionálne pracovisko Bratislava MPC Vás pozýva na výstavu žiackych výtvarných prác zo Súkromnej strednej školy dizajnu, Ivánska cesta 21, Bratislava. Žiaci študijného odboru grafického a priestorového dizajnu a grafického web dizajnu pripravili pútavé a kreatívne spracované grafické námety, ktoré vznikli pod vedením výtvarných pedagógov Mgr. Michala Mečára vedúceho odboru,  Mgr. art. Tomáša Vicena a Mgr. art. Katarína Galovič Gáspár ArtD. Výstava nesie názov Súčasný grafický dizajn očami stredoškolákov. Obsahom žiackych prác je skĺbenie digitálnych vedomostí, akými sú ovládanie grafických programov Illustator a Photoshop a praktických zručností nadobudnutých počas štúdia.

Viac ako 50 pedagogických a odborných zamestnancov sa na pracovisku MPC v Trenčíne zúčastnilo odborného seminára pre záujemcov o vykonanie atestácie, ktorí neabsolvovali prípravné atestačné vzdelávanie a majú záujem podať žiadosť k 30.6.2019.

Účastníci sa oboznámili s podmienkami na vykonanie atestácie a  požiadavkami na prvú a druhú atestačnú prácu. Získali informácie o materiáloch a publikáciách, ktoré MPC pre záujemcov na svojom webovom sídle pripravilo. V závere seminára diskutovali o odborno-metodických problémoch a prístupe k ich riešeniu, s akcentom na reflexiu pedagogickej činnosti a akčný výskum. 

Aktivita účastníkov a záujem o problematiku vytvorili na seminári tvorivú atmosféru.

Dňa 20.5.2019 sa na regionálnom pracovisku MPC v Banskej Bystrici uskutočnil odborný seminár zameraný na učebné štýly žiakov. Lektorkou bola Mgr. Anna Pávová, učiteľka pre kontinuálne vzdelávanie pre anglický a nemecký jazyk z regionálneho pracoviska MPC v Banskej Bystrici. Témou odborného seminára bola teória o učebných štýloch žiakov, ktorá je v oblasti vzdelávania stále populárna aj napriek tomu, že vedci z oblasti neurológie považujú učebné štýly za neuromýtus. V prvej časti seminára boli predstavené fakty z oblasti neurovedy, ktoré vysvetľujú ako funguje mozog a tiež výsledky štúdií zameraných na učebné štýly.

Na základe požiadavky vedenia Gymnázia Vojtecha Mihálika v Seredi DP MPC Trnava zorganizovalo dňa 20.05.2019 odborný seminár pod názvom Inovatívne trendy vo výučbe matematiky. Odborný seminár sa konal v priestoroch gymnázia a lektorkou bola PaedDr. Lucia Rumanová z Pedagogickej fakulty Konštantína Filozofa v Nitre.

Seminár otvorila riaditeľka gymnázia RNDr. Viera Tkáčová, ktorá privítala v priestoroch školy zástupkyňu DP MPC v Trnave Mgr. Adrianu Lančaričovú a zaželala prítomným kolegom matematickú pohodu. Zástupkyňa DP MPC Trnava informovala učiteľov o pripravovanom podujatí MPC ...