Ochrana finančných záujmov EÚ pred podvodmi a korupciou

V poradí už tretí odborný seminár na tému Podvody a korupcia v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ zorganizoval Centrálny kontaktný útvar pre OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (OCKÚ OLAF) v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom v Bratislave a odborom prevencie korupcie Kancelárie predsedu vlády SR 9. apríla 2018.

Obsahom seminára boli témy boja proti podvodom a korupcii v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ, aktuálne informácie o úlohách Úradu vlády SR v danej oblasti prostredníctvom špecialistov z praxe. Za Úrad špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR sa na seminári zúčastnil JUDr. Ján Hrivnák a za Národnú kriminálnu agentúru kpt. JUDr. Tomáš Mikuláš, PhD., ktorí účastníkom poskytli aj praktické informácie a diskutovali s nimi o možnostiach využitia interaktívnych metód v rámci výučby žiakov.

Na seminári sa zúčastnilo viac ako 80 účastníkov, predovšetkým vedúcich pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl z Bratislavského kraja.