Stav inkluzívneho vzdelávania v školách zhodnotili odborníci

Už vyše roka implementuje Metodicko-pedagogické centrum do 50 materských a 130 základných škôl národný projekt Škola otvorená všetkým (ŠOV). Cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodnené prostredia (SZP).

Ako sa darí napĺňať tieto ciele v zapojených školách, zhodnotili odborníci v priebežnej evalvačnej správe národného projektu. O svoje zistenia sa s verejnosťou podelili v rámci dvoch konferencií: 18. apríla v Prešove a 19. apríla v Banskej Bystrici.

„Mnoho ľudí sa domnieva, že o inkluzívne vzdelávanie ide, ak sú v triedach spolu napr. rómske aj nerómske deti či deti nejakým spôsobom znevýhodnené spolu s tými intaktnými. Ale nie je to celkom tak,“ hovorí Alica Petrasová, členka hlavnej evalvačnej skupiny, „inkluzívne vzdelávanie môže byť realizované aj v etnicky či inak homogénnych triedach, keďže tu ide o vzdelávací systém ako taký, teda o rešpektovanie individuality všetkých žiakov v rámci triedy či školy.“ Môžu byť teda znevýhodnení žiaci vzdelávaní v štandardných školách či triedach? Vyhodnotenie dotazníkových vyjadrení 218 učiteliek 1. ročníka v priebežnej evalvačnej správe je viac než optimistické.

Až okolo 82 % učiteliek je presvedčených, že áno, ak sa zlepšia podmienky inkluzívneho vzdelávania. „Predovšetkým im chýba odborná pomoc zo strany asistentov, špeciálnych pedagógov, školských psychológov, sociálnych pedagógov a iných. Zároveň je to aj výzva pre riadenie školstva, aby zabezpečilo vhodné podmienky na vzdelávanie znevýhodnených žiakov,“ hovorí Peter Dolíhal, hlavný garant odborných aktivít projektu. Medzi dôvody, ktoré obmedzujú možnosti rozvoja inklúzie, patrí podľa riaditeľov škôl predovšetkým nedostatok financií.

2 910 rodičov detí zapojených do osvetových programov, 24 276 žiakov zapojených do celodenného výchovného systému vrátane žiakov so ŠVVP a jedinečný program v oblasti inkluzívneho vzdelávania, ktorý je určený pre učiteľov a odborných zamestnancov základných a materských škôl súčasne. Aj o týchto skutočnostiach informovali odborní garanti národného projektu v rámci svojich príspevkov.

Výraznou novinkou je aj neformálne vzdelávanie detí predškolského veku aj za účasti ich rodičov – tútorov. Jeho cieľom je predchádzať nesprávnemu zaraďovaniu detí do systému špeciálneho školstva a zlepšiť pripravenosť detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré nenavštevujú materskú školu, na vstup do základnej školy. „Niektorí tútori mali záujem o informácie o deťoch, niektorí len spočiatku. Niektorí rodičia sa v tomto projekte doslova našli, ako keby sa snažili dobehnúť to, čo oni sami kedysi dávno zmeškali,“ uviedla vo svojom príspevku z evalvácie neformálneho vzdelávania v materských školách Milena Lipnická, členka hlavnej evalvačnej skupiny.

„Napriek problémom, s ktorými sa realizácia projektových zámerov v praxi stretáva, vyhliadka je optimistická,“ skonštatovala v závere konferencie manažérka projektu Viera Čontofalská. A to práve vďaka motivácii učiteliek pre prácu so znevýhodnenými žiakmi a ich presvedčeniu, že cez vytrvalosť, budovanie dôvery so žiakmi a cez individuálny prístup sa dajú zlepšiť ich učebné výsledky aj správanie. Národný projekt bude trvať do 30. novembra 2019 a výsledky z priebežnej evalvačnej správy budú zverejnené na stránke národného projektu ŠOV: http://npsov.mpc-edu.sk/.