Seminár ohľadom atestačného minima v Nitre

Detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Nitre zorganizovalo v pondelok 23. apríla 2018 odborný seminár Atestačné minimum k 1. a 2. atestácii realizovaný. Seminár ponúkol vhodnú platformu pre vecné, konkrétne informácie určené prítomným pedagogických zamestnancom, ktorí neabsolvovali prípravné atestačné vzdelávanie.

Na seminári sa zúčastnilo asi 25 pedagogických pracovníkov z Nových Zámkov, Nitry, Hontianskych Moravie, Levíc či zo Šiah. V plenárnej časti, ktorú viedla Mgr. Mária Pappová a PaedDr. Štefan Dragúň, získali účastníci informácie o podmienkach vykonania atestácie a požiadavkách na atestačnú prácu.

V druhej, konzultačnej časti, účastníci semináru s učiteľmi kontinuálneho vzdelávania pre príslušný predmet konkrétne konzultovali svoje pripravené materiály - správny výber tematického okruhu podľa ustanovenia § 14 ods. 7 alebo 8 vyhlášky MŠ SR č. 445/2009, návrhy tém atestačných prác, správne definovanie odborno–metodického problému, správne stanovenie cieľa atestačnej práce, základnú štruktúru atestačnej práce a očakávaný prínos v edukačnej realite pedagogických zamestnancov.

Účastníci seminára zhodnotili absolvovanú aktivitu pozitívne. „Ďakujem, dostala som odpovede na svoje otázky. Bolo to zrozumiteľné a poučné. Na základe vašich inštrukcií budem ľahšie písať atestačnú prácu. Prínosné informácie nám pomohli v orientácii v celom atestačnom procese...“ znelo len niekoľko vyjadrení prítomných.