Násilie a agresívne správanie sa u detí a mládeže

Násilie je uplatňovanie sily voči niekomu alebo niečomu, kto nám stojí v ceste pri realizácii našej túžby, akt sily pôsobiaci proti prekážke. Je ním každá forma ubližovania, prejavu nadvlády, vyhrážania sa, zneužívania moci, fyzického a sexuálneho nátlaku. S takýmito myšlienkami sa oboznámili účastníci odborného seminára, ktorý sa konal 24. apríla 2018 v priestoroch Metodicko-pedagogického centra v Bratislave.

Už v úvodných slovách PhDr. Eva Poliaková, PhD. z Pedagogickej fakulty UK v Bratislave konštatovala, že agresivita u žiakov na základných školách je často sa vyskytujúci jav. Preto je dôležité hľadať možnosti ako ju riešiť, resp. predchádzať prostredníctvom prevencie. Podľa slov Mgr. Miroslavy Bírovej z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Nitre aj šikanovanie žiaka svojimi spolužiakmi patrí do kategórie agresívneho správania sa. V súčasnosti však nie je len záležitosťou vekového obdobia puberty a adolescencie, ale posúva sa do obdobia mladšieho školského veku.

PaedDr. Katarína Hollá, PhD. (PdF UKF Nitra) vo svojom vystúpení poukázala na narastajúci počet agresívnych útokov realizovaných prostredníctvom telefónov a inej informačno-komunikačnej techniky. Takáto agresia môže byť ešte vážnejšia ako agresia tvárou v tvár. So svojimi skúsenosťami sa s účastníkmi odborného seminára – výchovnými poradcami, vychovávateľmi a školskými psychológmi podelili i zástupcovia občianskeho združenia Detského fondu SR. Zároveň predstavili svoje konkrétne aktivity, formy pomoci deťom ako aj rodinám s deťmi.

Charakteristickou črtou seminára bola vysoká odbornosť prednášajúcich, živý záujem o danú problematiku zo strany účastníkov, ktorí s odborníkmi diskutovali na danú tému aj počas prestávok.