Zapojenie rómskej komunity do vzdelávania v rámci domáceho učenia počas pandémie koronavírusu

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v mimoriadne zložitej situácii spôsobenej pandémiou koronavírusu, ktorá vážne zasiahla aj oblasť vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z marginalizovaných rómskych komunít, je žiaduce spojiť naše sily a uplatniť ľudský i odborný potenciál pedagogických zamestnancov na pomoc a uľahčenie vzdelávania tejto cieľovej skupiny žiakov.

Keďže aktuálne prebieha výučba v domácom prostredí online a učitelia profesijného rozvoja nemajú možnosť aktívne sa zúčastňovať priameho vzdelávania, metodické odporúčania Rómskeho vzdelávacieho centra (ROCEPO) sú určené najmä učiteľom žiakov z marginalizovaných rómskych komunít, ktorým v domácom prostredí chýba nielen materiálno-technická podpora, ale často aj adekvátna pomoc rodičov.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, pri koncipovaní metodických odporúčaní sme vychádzali z vašich správ, telefonátov a informácií o vzdelávaní žiakov v domácich podmienkach, na základe ktorých je možné učiteľov žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z marginalizovaných rómskych komunít rozdeliť na dve skupiny.

Jednu skupinu tvoria učitelia, ktorým sa kontakt so žiakmi podarilo nadviazať. Blahoželáme im a prajeme veľa trpezlivosti a tvorivosti v ich neľahkej práci.

Druhú skupinu predstavujú učitelia, ktorým sa z rôznych dôvodov kontakt nadviazať nepodarilo (absencia internetu, PC, zmena telefónnych kontaktov, strach z epidémie, nezáujem rodičov...).

V tejto situácii je dôležité, aby predovšetkým táto skupina učiteľov oslovila najmä pracovníkov pomocných profesií (MOPS – miestna občianska poriadková služba, TSP – terénna sociálna práca, KC – komunitné centrum, AOZ – asistent osvety zdravia), ktorí môžu výrazne prispieť k riešeniu súčasných problémov v oblasti vzdelávania žiakov uvedenej cieľovej skupiny. Odporúčame vám, vážené kolegyne a kolegovia, aby ste sa s konkrétnymi pracovníkmi dohodli na termínoch, kedy im úlohy pre žiakov doručíte, resp. kedy si ich môžu vyzdvihnúť. Zároveň odporúčame, aby ste im prípadne jednotlivé zadania vysvetlili, keďže ich budú žiakom následne tlmočiť.

V rámci prípravy a tvorby úloh, resp. pracovných listov odporúčame brať do úvahy, že rodičia často nedokážu svojim deťom zabezpečiť vhodné podmienky na učenie (v dome dieťa nemusí mať k dispozícii stôl, stoličku, písacie potreby, priestor..., chýba mu pokoj na prácu či konkrétna pomoc rodičov z rôznych dôvodov...). Preto by zadania mali obsahovať učebné činnosti, ktoré sú adekvátne ich podmienkam.

Podrobnejšie odporúčania ROCEPO a konkrétne metodické námety na vhodné učebné činnosti nájdete na stránke:

https://mpc-edu.sk/rocepo/dokumenty/na-pomoc-pedagogom.

O príkladoch vašej dobrej praxe, zdrojoch inšpirácií a konkrétnych aktivitách pre žiakov nám môžete napísať na https://mpc-edu.sk/rocepo/napiste-nam.

Vaše námety budeme následne zverejňovať na https://mpc-edu.sk/rocepo/praca-pre-ziakov-na-doma-pocas-koronavirusu/priklady-dobrej-praxe. V rámci metodickej pomoci ROCEPO učiteľom budeme uverejňovať námety učiteľov profesijného rozvoja na aktivity pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít počas koronavírusu v domácom prostredí.

Príklady aktivít  nájdete v prílohe.                                                

Prílohy: