MPC realizovalo online prednášku spojenú s diskusiou pre študentov pripravujúcich sa na učiteľské povolanie

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) realizovalo dňa 2. apríla 2020 online prednášku spojenú s diskusiou pre študentov Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedry didaktiky matematiky, fyziky a informatiky za účasti vyučujúcej Mgr. Karolíny Mikovej, PhD. Prednášku viedla RNDr. Mária Rychnavská, PhD., učiteľka profesijného rozvoja MPC, za účasti 29 študentov.

Študentom pripravujúcim sa na učiteľské povolanie v súlade s rámcovým študijným programom predmetu manažment školy bola prezentovaná téma: Profesijný rozvoj učiteľa. Plánovaná prezenčná forma prednášky sa z dôvodu mimoriadnej situácie konala kombinovanou formou, a to dištančnou aj online formou ako informačný seminár spojený s diskusiou.

V rámci dištančnej formy sa študenti oboznámili so zmenami v oblasti profesijného rozvoja a novými procesmi, ktoré začali platiť od 1. 9. 2020. Následne online formou bola študentom prezentovaná činnosť MPCmožnosti a spôsoby uplatňovania zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v oblasti profesijného rozvoja PZ.

Študenti boli počas online prednášky aktívni, kládli otázky súvisiace s témou písomne (chat) aj ústne. Z otázok vyberáme napr.:

  • „Ako prebieha adaptačný proces začínajúceho učiteľa? Akú veľkú mieru kontroly nad začínajúcim učiteľom má jeho uvádzajúci učiteľ? Je potrebné napríklad písať nejaké správy alebo sa napríklad vyžadujú písomné prípravy na hodiny? Vedeli by ste, prosím, v skratke opísať, ako si to môžem predstaviť?“
  • „Čo si myslíte o 5ročnej lehote medzi atestáciami? Nie je to zbytočné obmedzovanie šikovných učiteľov?“
  • „V prípade, že úspešne ukončím doktorandské štúdium z teórie vyučovania, na ktorej úrovni profesijného rozvoja sa nachádzam?“
  • „Ako dlho vlastne trvá takéto vzdelávanie, ak sa preň rozhodnem? Sú to dni, týždne, mesiace?“...

Študenti zhodnotili prednášku pozitívne. Z ich vyjadrení vyberáme: „Vďaka za zaujímavú prednášku. Ďakujem za obohacujúcu prednášku.“

Odborníci z MPC sa tešia na ďalšiu spoluprácu s Katedrou didaktiky matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave. Aj pre nich bola takáto forma vzdelávania prínosná.