Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie

Na základe spolupráce s odborom školstva Mestského úradu v Skalici zorganizovalo detašované pracovisko MPC v Trnave dňa 28. februára 2020, v priestoroch Mestského úradu v Skalici, odborný seminár na tému Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie. Seminára sa zúčastnilo cca 50 riaditeľov a zástupcov MŠ, ZŠ, SŠ a  ZUŠ z okresu Skalica. Seminár otvorila Mgr. Dana Čárska, vedúca Odboru školstva MsÚ Skalica, ktorá privítala prítomných a predstavila lektorky odborného seminára z DP MPC Trnava. Účastníkov seminára prišla pozdraviť aj primátorka mesta Skalica Ing. Anna Mierna, ktorá pozitívne ocenila spoluprácu  MPC s mestom Skalica.

Obsah seminára bol rozdelený do 3 blokov, cieľom ktorých bolo informovať vedúcich pedagogických zamestnancov MŠ, ZŠ, SŠ a ZUŠ o využívaní profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogického zamestnanca a o zmene v oblasti atestačného procesu v súvislosti s uplatnením zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch.

Lektorky odborného seminára  - Mgr. Adriana Lančaričová, PaedDr. Mináriková, PhD. a  Mgr. Beata Juráková - oboznámili účastníkov s legislatívnymi východiskami uplatňovania profesijných štandardov v praxi, ich štruktúrou, gradáciou, uplatňovaním profesijných štandardov učiteľov v kontexte  s tvorbou atestačného portfólia, ako aj o procese atestačného konania po novom a o možnostiach publikačnej činnosti pre učiteľov v spolupráci s MPC. Súčasťou seminára boli aj aktivity, v rámci ktorých účastníci pracovali s profesijnými štandardami.

Celkový priebeh odborného seminára, ktorý sa niesol v atmosfére živej diskusie k prezentovaným témam, hodnotili účastníci pozitívne a ocenili pripravenosť a prístup lektoriek k danej problematike, ako aj využitie získaných informácií vo svojej pedagogickej praxi. V závere seminára účastníci odovzdali anonymne návrhy na témy, o ktoré by mali záujem zo strany MPC. V závere seminára Mgr. Adriana Lančaričová – zástupca DP MPC v Trnave poďakovala za pozvanie. 

 

 

V Trnave 28.02.2020