občianska náuka

Námety aktivít pre globálne vzdelávanie k aktívnemu občianstvu

Lektor: 
Mgr. Janka Strnisková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Formatívne hodnotenie ako prostriedok na podporu autoregulatívneho učenia

Lektor: 
Mgr. Dagmar Čtvrtníčková
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Autori: 

Figeľová Katarína, Mgr.

Učebný zdroj ponúka súbor pracovných listov, ktorých cieľom je poskytnúť materiály pre rozvoj všeobecných a komunikačných kompetencií. Na začiatku každého pracovného listu je náučný text, z ktorého sú tvorené nasledujúce úlohy - otázky. Sú určené pre vyučovanie občianskej náuky v deviatom ročníku. Možno ich využiť pri frontálnej práci, ale môžu slúžiť aj pre samostatnú prácu. Slúžia na osvojenie, upevnenie vedomosti hravou a jednoduchou formou.  Pracovné listy obsahujú rozličné typy úloh, s rozličnou náročnosťou, aby aj slabší žiaci mohli samostatne pracovať.

"Dôsledky finančnej (ne) gramotnosti"

Lektor: 
Julian Gerhart
Michal Němec
Slavomír Štastný
Štefan Máj
Roman Fusek
Forma podujatia: 
prezenčne

„Podvody a korupcia v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ“

Lektor: 
plk. JUDr. Ing. Peter Kovařík
JUDr. Ján Hrivnák
Ing. Tatiana Prievalská Bartošová
plk. JUDr. Attila Zajonc
Mgr. Ivan Podmanický, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Zistenia medzinárodnej štúdie OECD PISA 2018 v kontexte plánovania profesijného rozvoja

Lektor: 
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
Ing. Miroslava Jakubeková
Forma podujatia: 
prezenčne

Zistenia medzinárodnej štúdie OECD PISA 2018 v kontexte plánovania profesijného rozvoja

Lektor: 
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
Mgr. Jozef Bernát
Forma podujatia: 
prezenčne

Zistenia medzinárodnej štúdie OECD PISA 2018 v kontexte plánovania profesijného rozvoja

Lektor: 
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
Mgr. Mária Pappová
Forma podujatia: 
prezenčne

Zistenia medzinárodnej štúdie OECD PISA 2018 v kontexte plánovania profesijného rozvoja

Lektor: 
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
Mgr. Adriana Lančaričová
Forma podujatia: 
prezenčne

Zistenia medzinárodnej štúdie OECD PISA 2018 v kontexte plánovania profesijného rozvoja

Lektor: 
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
PaedDr. Monika Gregušová
Forma podujatia: 
prezenčne

Nosnými témami aktivity, ktorú možno realizovať aj ako samostatnú vyučovaciu hodinu (napr. občiansku výchovu, slovenský jazyk, triednickú hodinu) v kontexte vzdelávania s globálnou dimenziou, sú globálne občianstvo, vzájomná závislosť, zodpovednosť, zmena, ľudské práva, osobná a občianska angažovanosť. Žiaci sa učia využívať svoj osobný potenciál pri uskutočňovaní zmien ako jednotlivci na lokálnej i globálnej úrovni, rozvíjať sebaúctu a schopnosť sebauplatnenia, uplatňujú kritické myslenie, spoločne riešia problém.

Exkurzia je určená žiakom základnej školy v rámci vyučovacích predmetov vlastiveda, občianska náuka, dejepis a prierezovej témy regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra.

Rok 2019 vyhlásila vláda SR za Rok M. R. Štefánika.

M. R. Štefánik – vedec, politik, diplomat... – oboznámenie sa s touto osobnosťou aj formou exkurzie.

Poskytnúť učiteľom ucelené informácie o daňovej sústave v SR, daňovej legislatíve, a daňových povinnostiach ktoré by boli využiteľné aj v pedagogickej praxi v rámci tém finančnej gramotnosti.

Obsah seminára:
 Základné pojmy a povinnosti
 Spôsoby platenia daní
 Vysvetlenie rozdielu medzi platením daní FO (fyzickej osoby) a PO (právnickej osoby)
 Sadzby dane, daňové priznania, daňový bonus,
 Vyhlásenie (2%) na samostatnom tlačive
 Komunikácia s FS
 Porovnanie daňovej povinnosti vo V4
 Systém práce daňových úradníkov
 Edukačný portál TAXEDU

 

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 30. máj 2019 - 8:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 30. máj 2019 - 15:30

Odborno-metodický seminár organizovaný v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky je určený učiteľom základných a stredných škôl a koordinátorom finančného vzdelávania na školách.Účastníci seminára sú učitelia občianskej náuky na základných a stredných školách, učitelia ekonomických predmetov na stredných školách a koordinátori finančného vzdelávania na školách.

Cieľom odborno-metodického seminára je zvyšovanie finančnej gramotnosti učiteľov základných a stredných škôl za účelom podpory ich odbornej pripravenosti na imlementáciu požiadaviek Národného štandardu finančnej gramotnosti do výchovno-vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách.

Začiatok podujatia: 
streda, 20. marec 2019 - 8:30
Koniec podujatia: 
streda, 20. marec 2019 - 13:00

Prečo by mali mať všetky deti právo vyjadriť to, čo si myslia?
Rozumiem tomu, že všetky deti majú právo vyjadriť svoj názor bez strachu alebo vyhrážania, alebo poškodenia.
• Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty
• Vek: 9 – 11 rokov
• Vzdelávacie výsledky/ciele:
- vyjadriť vlastnými slovami, že všetky deti majú rovnaké právo vyjadriť svoj názor a byť vypočuté,
- vypočuť si názory všetkých spolužiakov v diskusii,
- sformulovať význam rešpektovania práv a povinností.
• Metódy: riadená diskusia, formulácia pravidiel – tréning komunikácie

Autori: 

D, Ďurajková,M. Nogová

Metodika tvorby didaktických testov v spoločenskovedných predmetoch je obsahom aktualizačného vzdelávacieho programu s názvom Tvorba testov a možnosti ich využitia v spoločenskovedných predmetoch, ktorý ponúka učiteľom možnosť aktualizovať profesijné zručnosti v oblasti evalvácie a objektívneho hodnotenia výkonov žiakov. V učebnom zdroji sa autorky pokúsili zhrnúť základné pojmy a kategórie teórie testovania v súvislosti s predmetmi vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť a Človek a hodnoty.

Autori: 

G. Vincencová

Trestné právo je ďalší z učebných zdrojov, ktoré sú vytvorené k akreditovaným programom kontinuálneho vzdelávania zameraným na oblasť práva.

Učebný zdroj Niektoré základné informácie k prevencii sociálno-patologických javov (2. časť) od Mgr. Márie Oľšavskej je určený predovšetkým účastníkom inovačného vzdelávania Prevencia niektorých sociálno-patologických javov.

Autori: 

G. Vincencová

Občianske právo je učebný zdroj k akreditovanému vzdelávaciemu programu s rovnomenným názvom. Je vypracovaný pre kategóriu učiteľ, podkategóriu učiteľ pre stredné školy a učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie. Z dôvodu obšírnosti problematiky a limitovaného rozsahu obsahuje základnú odbornú teóriu vrátane aktivít, ktorých cieľom je čo najlepšie osvojenie rozsiahlej právnickej problematiky.

Autori: 

PaedDr. Mária Roučková, Ing. Štefan Palaťka

Učebný zdroj bol vytvorený k vzdelávaciemu programu Ochrana života a zdravia s cieľom poskytnúť prehľad o postavení tematiky ochrany života a zdravia v základných pedagogických dokumentoch a aktuálnej legislatíve v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva a krízového riadenia, prináša aj prehľad vybraných termínov a pojmov k danej problematike. Zámerom vzdelávacieho programu
je rozvíjať kompetencie učiteľa v oblasti plánovania edukačných cieľov prierezovej problematiky ochrana života a zdravia.

Autori: 

Ľ. Bekéniová M. Žilková

Učebný zdroj Mediálna výchova v školskom vzdelávacom programe, ktorý je spracovaný k akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania s totožným názvom, slúži ako pomôcka na zvýšenie efektivity mediálneho vzdelávania.

Autori: 

G. Vincencová

Učebný zdroj Ústavné právo bol vytvorený k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania s rovnomenným názvom a zameriava sa na základné právne odvetvie každého právneho systému – ústavné právo.

Metodická príručka Občianska náuka v školskom vzdelávacom programe ISCED 2 reaguje na potrebu kontinuálneho vzdelávania učiteľov základných škôl v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Autori: 

Ďurajková, D. - Vargová, D.

Publikácia určená učiteľom občianskej náuky k vyučovaniu prierezovej témy Multikultúrna výchova a učiteľom etickej výchovy.

Rozšírenie poznatkov pedagogických zamestnancov o možnostiach využívania aktivizujúcich vyučovacích metód na rozvoj podnikateľských kompetencií, podporu podnikateľského myslenia a motiváciu žiakov k podnikaniu.

Vzdelávací program je zameraný na tvorbu úloh a realizáciu čitateľských stratégií na rozvoj čitateľskej gramotnos na základných a stredných školách

Program kontinuálneho vzdelávania rozvíja, udržiava a prehlbuje profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na
efektívnu implementáciu digitálnej gramotnosti do edukačného procesu na základných a stredných
školách a rozvíja zručnosti a vedomosti pri rozvoji digitálnej kompetencie a gramotnosti, ktoré podporujú
vyššiu úroveň uvažovania a analýz.

Vzdelávací program je zameraný na využitie edukačných médií v školskej praxi spoločenskovedných predmetov

Cieľom VP je udržať profesijné kompetencie učiteľa občianskej náuky, aktualizovať jeho zručnosti a schopnosti pracovať s tematikou filozofie v súlade s novými požiadavkami v rámci zmeny koncepcie občianskej náuky. Prínosom VP je že absolvent pozná schválenú koncepciu filozofie, dokáže prehodnotiť základný výber a zaradenie kľúčových pojmov v štátnom vzdelávacom programe do svojich učebných osnov v školskom vzdelávacom programe, má zručnosť aplikovať nové poznatky do obsahového štandardu učebných osnov, vie využívať v praxi inovované poznatky do formulácie učebných úloh a vie pracovať s rôznymi formami a metódami sprístupňovania filozofického obsahu.