Vyučovanie filozofie v občianskej náuke podľa novej koncepcie

Cieľom VP je udržať profesijné kompetencie učiteľa občianskej náuky, aktualizovať jeho zručnosti a schopnosti pracovať s tematikou filozofie v súlade s novými požiadavkami v rámci zmeny koncepcie občianskej náuky. Prínosom VP je že absolvent pozná schválenú koncepciu filozofie, dokáže prehodnotiť základný výber a zaradenie kľúčových pojmov v štátnom vzdelávacom programe do svojich učebných osnov v školskom vzdelávacom programe, má zručnosť aplikovať nové poznatky do obsahového štandardu učebných osnov, vie využívať v praxi inovované poznatky do formulácie učebných úloh a vie pracovať s rôznymi formami a metódami sprístupňovania filozofického obsahu.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1104/2013 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Námety na realizáciu filozofie v ON podľa novej koncepcie
Rozhodnutie o schválení: